สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพนิตนันท์  เจตน์จำลอง
 
1. นางสาวภานุมาส  ศรีสุวอ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นางสาวณัฐธิดา  พุทธรัตน์
 
1. นางวรรณนา  ยิ่งดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 7 1. นางสาวศศิกานต์  นราไชย
2. นางสาวสุพรรษา   พลโต
3. นางสาวสุภาวรรณ   กันยาวิลาศ
 
1. นางฐิตานันท์  สุขยากร
2. นางกรรณิการ์  ผิวละออ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายศักรินทร์  กันขุนทด
 
1. นายจินต์  ยิ่งดี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตธนา  ใจหนัก
 
1. นางสาวขวัญทรัพย์  ศรีวรกุล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัชพงศ์  รัตนากรวิสุทธิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ระบายศรี
3. เด็กชายเนาว๊าฟ  หลังวิเศษ
 
1. นางอรพรรณ  สุขกำเนิด
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุณยวีร์  บุญเอนก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวจันทร์สิริ  สุวรรณโพธิศรี
2. นางสาวจิราภรณ์  อุ่นสิม
3. นางสาวจิไรวรรณ  จิตต์ปลื้ม
4. นางสาวฐิติมา  อินทร์สารีย์
5. นางสาวนุชวรา  หอมดี
 
1. นางสาวพรรณนิดา  วงศ์แก่นท้าว
2. นายเธียรธิติ  คำเนื้องาม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงธันยาการย์  ปิณฑะสิริบูรณ์
 
1. นายรัตนชัย   จันทร์ศิริ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอภิชญา  อภิชิต
 
1. นายรัตนชัย   จันทร์ศิริ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปรียาลักษณ์   กันทา
2. เด็กชายสิทธิโชค  เรือนน้อย
 
1. นายรัตนชัย   จันทร์ศิริ
2. นายจักรี  ถิ่นพุดซา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสกุณา  พฤกษานิตย์
 
1. นายจักรี  ถิ่นพุดซา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกัญยรัตน์  รัชตพรทิพย์
2. เด็กชายปพน  ทองพายัพ
3. เด็กชายอัครพล  คำปุย
 
1. นายรัตนชัย   จันทร์ศิริ
2. นายจักรี  ถิ่นพุดซา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. นายกฤษณพล  ภูมิวะ
 
1. นางสาวน้ำเพ็ชร   วีระพันธ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวปวีณ์นุช  แน่นอุดร
 
1. Mr.Philip   Baffoe - Twen
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธนวรรณ  โหมดสิริ
2. เด็กหญิงสโรชา  แซ่กัง
 
1. นางสาวอาภากร  เสือเนียม
2. นางสาวกาญจน์กนก  อึ้งพยัคฆ์เดช
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 68.83 ทองแดง 5 1. นางสาวนิศาชล  ธารรัตน์
2. นางสาวพัธรนันท์  ศิลาเพชรมงคลชัย
 
1. นางสาวกาญจน์กนก  อึ้งพยัคฆ์เดช
2. นางสาวอาภากร  เสือเนียม
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นายพงศกร   หน่ายหนีชั่ว
 
1. นางสาวรติรัตน์   หาญกล้า