สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77.75 เงิน 6 1. นางสาวกาญจนา   ทองทา
 
1. นางเกษศิรินทร์  ตั่นเล่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิศามณี   ศรีเดช
2. เด็กหญิงปิ่นอัปสร   เอี่ยมละออง
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  บรรจงพินิจ
2. นางสุภาภรณ์  จันทร์กลม
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงวริชมัย  เต็มสมุทร
2. เด็กหญิงอนงนาฏ  พุททา
3. เด็กหญิงอนันดา  อยู่เทศ
 
1. นางกุสุมา   เพ็ชรพิมาย
2. นางดวงใจ  เสนพลกรัง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายณัฐกิตติ์  เขียวพรม
2. นางสาวพิยดา  ขำมา
 
1. นางดวงใจ  เสนพลกรัง
2. นางสาวขวัญทรัพย์  ศรีวรกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนภัสกร  แย้มบาล
 
1. นายอลงกรณ์  อยู่เจริญ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงสิริยา  โฉมกระโทก
2. นางสาวสโรชา  พรงาม
3. เด็กหญิงอลิสา  พูลผล
 
1. นางสาวมณีวรรณ์  แสงลับ
2. นางสาวศิริวรรณ  ตาทิพย์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายภูมิรพี  แก้วสองสี
2. เด็กชายวชิรพงศ์  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวมุทิตา  อดทน
2. นายอภิสิทธิ์  ตรีแก้ว
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 74.8 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พิบาล
2. เด็กหญิงกัลยา  จันทะเเสง
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา  กิจทะชล
4. เด็กหญิงธนวรรณ  สุทน
5. เด็กชายธันวา  พรมจรรณ์
6. เด็กชายประพันธ์  พิมพ์ศรี
7. เด็กหญิงปุณยนุช  ยิ้มเนียม
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  สำเนียง
9. เด็กหญิงสโรชา  ชูโส
10. เด็กหญิงอธิชา  อุปแก้ว
 
1. นางสาวรัตติกาล   จูมจันทา
2. นางสาวกัณตพร  งามน้อย
3. นายวันชนะ  คงรอด
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวณัฐกานต์  ดีจันทร์
 
1. นางกัลยา  ธีรพิบูลกุล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุธารินี  กันทะมา
 
1. นายจักรี  ถิ่นพุดซา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายวัชราพล   ดอนเขียวไพร
2. นายวีรภัทร  เจริญชัยยศ
3. นางสาวสรัญญา   เจือจันทร์
 
1. นายรัตนชัย   จันทร์ศิริ
2. นายจักรี  ถิ่นพุดซา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายธรรพ์ณธร   เดชะธนาศักดิ์
 
1. นางสาวน้ำเพ็ชร   วีระพันธ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยพล  ยงกัน
 
1. นางสาวน้ำเพ็ชร   วีระพันธ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 4 1. นายธรรพ์ณธร   เดชะธนาศักดิ์
 
1. นางสาวน้ำเพ็ชร   วีระพันธ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวนฤมล  ชิยางคบุตร
 
1. นางสาวน้ำเพ็ชร   วีระพันธ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.65 เงิน 4 1. เด็กชายจิรภัทร  ซื่อประเสริฐ
 
1. นางสาวน้ำเพ็ชร   วีระพันธ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.32 เงิน 7 1. นายบวรภัค  สีตัสสะ
 
1. นางสาวน้ำเพ็ชร   วีระพันธ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริยากร   ทองแฉล้ม
 
1. นางสาวสุภาวดี  โนแก้ว
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70.33 เงิน 8 1. นายภควัต   ภูนาเขียว
 
1. นางสาวประภาภรณ์  ตีบทะเล
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 77.65 เงิน 5 1. นายณัฐธวัช   เทียนภาสกร
2. นายรุ่งฤทธิ์   รุ่งเรืองเสรี
3. นางสาวศศิวรรณ    ทองสุข
4. นางสาวศิริมา   อิคูอิ
5. นางสาวไอรดา   แสงเชื้อพ่อ
 
1. นางศิรพรรณ   สระสาลี
2. นางสาวภัทร์ธีนันท์   เก่งรัมย์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรพรรณ   เพราะจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิไล   สังฤกษ์
 
1. นางสาวรติรัตน์   หาญกล้า
2. นางสาวมาลินี   ศรีทอง
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72.5 เงิน 7 1. นางสาวสิริธร   สุขเจริญ
2. นางสาวสุดโปรด   มาตราคิด
3. นางสาวอมลวรรณ   พวงพันธ์
 
1. นายเจษฏา  มานะสกุลกิจ
2. นางสุภาภรณ์  จันทร์กลม