สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา   สาลีรูป
 
1. นางสุภาภรณ์  จันทร์กลม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุทธิดา  ศิลารักษ์
 
1. นางวรรณา  ยิ่งดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 11 1. เด็กหญิงอริสา   จูดเดช
 
1. นางนารี  ใจดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.3 ทอง 4 1. เด็กชายวิศิษฎ์  วิบูลเชื้อ
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  บรรจงพินิจ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์   วันภูงา
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ปัสสา
3. เด็กหญิงปทิตตา   สุวรรณดำรงชัย
 
1. นางกรรณิการ์  ผิวละออ
2. นางฐิตานันท์  สุขยากร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลิสรา  แพทย์รำ
2. เด็กหญิงปติมาพร  วิเชียรวัฒน์
 
1. นางเกษศิรินทร์  ตั่นเล่ง
2. นางสาวประเทือง  สุขแสวง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชกร   กอนตระกูล
2. นางสาวกมลวรรณ  หลวงวิชา
 
1. นางฐิตานันท์  สุขยากร
2. นางสาวประเทือง  สุขแสวง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 1. นายรัตนะ  สุวรรณโชติ
 
1. นางสาวประเทือง  สุขแสวง
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนากร  กันขุนทด
2. นายพุฒิภูมิ   พูลทอง
3. นางสาวอนัญญา  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางสาวสุนิตา  เมืองสันเทียะ
2. นางสาวพนิดา  เกตุชาติ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเอมอร  พรมเพ็ง
 
1. นายอลงกรณ์  อยู่เจริญ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพนิดา  จันทร์ไพสณ
2. เด็กหญิงวิภาดา  คนตรง
 
1. นางสาวสุนิตา  เมืองสันเทียะ
2. นางสาวเจนจิรา  ดาวสื่อ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  คนตรง
 
1. นางสาวสุนิตา  เมืองสันเทียะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 91.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริกัลยา   วิสิกสิวิทย์
 
1. นางสาวกุลญากร   บุญยืน
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.25 ทอง 4 1. นายนพรุจ  สัจวาที
2. นางสาวนันทนัช  ติยะสันต์
3. นางสาวศศิวรรณ  ทองสุข
 
1. นางนิตทิยา  แสงเชื้อพ่อ
2. นางสาวศิริพร  ปาเชน
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายชัฎโชติ  กลิ่นมาหอม
2. เด็กหญิงภัคจิรา  ศิริเมฆา
3. เด็กชายวชิระ  ชุ่มศิริ
 
1. นางสาวมุทิตา  อดทน
2. นางสาวนิลนิกา  แก้วปัญญา
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนโชติ  จันปุ่ม
2. เด็กหญิงอัญชิสา  อ้นใจเอื้อ
3. เด็กชายอัศวเดช  คุ้มครอง
 
1. นางปวีณา  พุดหอม
2. นายอานนท์  กรุณานนท์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.5 ทอง 6 1. นางสาวกมลชนก  สาดสิน
2. นางสาวปดิวรัดดา  วาโย
3. นางสาวสุทธิดา  นามเพชร
 
1. นางสาวพรรณี  สุขประเสริฐ
2. นางพะเยา  บุญเกษม
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ฤาชัย
2. เด็กชายภัครพล  พันธะยุง
 
1. นางนพรัตน์  ครุฑเกิด
2. นายอภิสิทธิ์  ตรีแก้ว
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายธนานันท์  ชาวผ้าขาว
2. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ทองมูล
 
1. นางสาวมุทิตา  อดทน
2. นายอภิสิทธิ์  ตรีแก้ว
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  รักญาติ
2. นายสิริวัฒน์  กองทรัพย์
3. นายอาชัญ  หาญคำภา
 
1. นายคาวี  สุนทรโอวาท
2. นายณัฐพงษ์  สัจจารักษ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฑวดี  บำรุงผล
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงรติรัตน์  สนั่นดัง
4. เด็กหญิงหวันยิหวา  บุญนก
5. เด็กหญิงอภิรัตนา  อยู่ยืนยง
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เอี่ยมละออง
2. นางสาวศิรินภา  ขำนิคม
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวจารวี  ใจงาม
2. นางสาวปาลิตา  สาครน้อย
3. นางสาวรินลนี  เทือกศิริ
4. นางสาวศิริพร  ประเสริฐสุข
5. นางสาวแพรวนภา  สายบุญหล้า
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เอี่ยมละออง
2. นางสาวศิรินภา  ขำนิคม
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  พลเก่ง
2. เด็กหญิงชนิษฐา  ปรัชญกุล
3. เด็กหญิงปนัดดา  สรรเสริญ
4. เด็กหญิงศศิธร  เกษียร
5. เด็กหญิงสุกัญญา  มณีวงค์
 
1. นางสาวคนึงนิจ  พลเสนา
2. นางสาวเพียงใจ  สารพะเยาว์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชกร  กอนตระกูล
2. นายกรณ์  พงษ์อภัย
3. นางสาวกาญจนศิริ  มีฉวี
4. นายกิตติธร  บานแย้ม
5. นายจิรายุทธิ์  สว่างวงค์
6. นางสาวชมพูนุช  เมรัตน์
7. นางสาวณิชาพัชร์  เพ็งแจ่ม
8. นางสาวธนภรณ์  แซ่เอี้ยว
9. นายธนากร  เอี่ยมพวง
10. นางสาวนิธิมา  นิธิกุล
11. นางสาวนิศาชล  เสือแก้ว
12. นางสาวปราริชา  ไชยมาลา
13. นางสาวพรธิตา   แก่นโพธิ์
14. นางสาวพรรณกาญจน์  สุวรรณผิว
15. นางสาววรัญญา  เสน่หา
16. นางสาววิสา  ขวัญอ่อน
17. นางสาวศานันทิณี  คำภานนท์
18. นายศุภกฤต  ฉัตรอินทร์
19. นางสาวสัณห์ฤทัย  สงเย็น
20. นางสาวสุมิตรา  มีชัย
 
1. นางสาวธารทิพย์  อุปะไชย
2. นางอุ้มพร  ทองดี
3. นางสาวสมจิตร  ศรีกิ้ม
4. นายสมยศ  เทียมเพื่อน
5. นางกัลยา  ธีระพิบูลกุล
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  โง้วเจริญ
2. นายชยันต์ยุทธ  จีณาพงศ์
3. นางสาวญานิณี  กัติยะ
4. นางสาวณัฐณิชา  มุ่ยแดง
5. นายณัฐดนัย  ใจเย็น
6. นางสาวทิพปภา  สุขประเสริฐ
7. นายนวพล  พันธ์เพ็ง
8. นายนิติ  ห้วยใหญ่
9. นายนิธิชัย  สุขมะโน
10. นางสาวนิภาวัลย์  กุมรัมย์
11. นางสาวปัญธิชา  ขวักไขว่
12. นางสาวพิชชากานต์  อรัญโสด
13. นายภูเทพ  สนิทภิชาติกุล
14. นางสาวลลิต์ภัทร  ศรียวน
15. นายศุภโชค  เตชะบัญ
16. นางสาวสุภาดา  พรมวาท
17. นางสาวหยาดรุ้ง  ยอดแก่น
18. นางสาวหัทยา  วงศ์พยัคฆ์
19. นางสาวอัญชรี  พานทอง
20. นายเจษฎางค์  เมตตาไพจิตร์
 
1. นางสาวธารทิพย์  อุปะไชย
2. นางสาวณัฐวดี  หุมสิน
3. นางสาวสมจิตร  ศรีกิ้ม
4. นายสมยศ  เทียมเพื่อน
5. นายรัตนชัย  จันทร์ศิริ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลินทรา  หลายพา
 
1. นางสาวขนิษฐา  เทียมเพื่อน
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัสตราภรณ์  ชุนทอง
 
1. นางสาวปฏิมากาญจน์  แสนโสภาวัน
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายกรพัฒน์  เกศสุวรรณสิน
2. เด็กหญิงมนชนก  มาสขาว
 
1. นางอุ้มพร  ทองดี
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ผุยเบ้า
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกริษณุ  แซ่ตั่น
2. นางสาววณิชชา  อินทร์คล้าย
 
1. นางอุ้มพร  ทองดี
2. นางสาวธัญญลักษณ์  ผุยเบ้า
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  รัตนมณี
2. เด็กหญิงจิรัสยา  กั๊กสูงเนิน
3. เด็กหญิงนิธินาถ  ไชยสงค์
4. นางสาวบุณยวีร์  ศรีหานาถ
5. เด็กหญิงพฤกษพร  แซ่โง้ว
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุรุษานนท์
7. นางสาวสิริทิพย์  อภิชิตกุล
8. นางสาวสุตานันท์  เสาะสนธิ์
9. นางสาวอาทิตยา  บุญเส็ง
10. เด็กหญิงอิชยา  แสงสอาด
 
1. นางศิรประภา  เรืองเศรษฐี
2. นายพสิษฐ์  ด้านเนาลา
3. นางสาวสมจิตร  ศรีกิ้ม
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัญจิดา  มุ่งผลดี
2. เด็กหญิงเปรมยุดา  คำสงสาร
 
1. นายวันชนะ  คงรอด
2. นายสุรสิทธิ์  สมศรี
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นางสาวจิรวรรณ   นามวงศ์
2. นางสาวศิริมา  อิคูอิ
 
1. นายอัครวุฒิ  อมรวุฒิพงศ์
2. นางสาวกัณตพร  งามน้อย
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดรัลพร  ศึกษากิจ
 
1. นายรัตนชัย   จันทร์ศิริ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญนภา  ไตรสมมะ
 
1. นางกัลยา  ธีีรพิบูลกุล
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายอาทิเทพ  กันตศิลป์
 
1. นายจักรี  ถิ่นพุดซา
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 7 1. นายภาสวัชร์  เวชศาสตร์
 
1. นางกัลยา  ธีรพิบูลกุล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงวสุรัตน  เสียงแจ่ม
 
1. นางสาวน้ำเพ็ชร   วีระพันธ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิธิมา  นิธิกุล
 
1. นางสาวน้ำเพ็ชร   วีระพันธ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงอรอมล  สรรเสริญ
 
1. นางสาวน้ำเพ็ชร   วีระพันธ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 5 1. นางสาวศรสวรรค์  เหลาสา
 
1. นางสาวน้ำเพ็ชร   วีระพันธ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมนสิชา  ไชยชนะ
 
1. นางสาวน้ำเพ็ชร   วีระพันธ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงณรีสสา  คำเกลี้ยง
 
1. นางสาวน้ำเพ็ชร   วีระพันธ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปพิชญา  คณะรินทร์
 
1. นางสาวน้ำเพ็ชร   วีระพันธ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษ  สร้อยโยธา
2. เด็กชายชญานนท์  ปานสงวน
3. เด็กหญิงณวรา  ดวงรัตน์
4. เด็กหญิงธนัชชา  พึ่งพระพร
5. เด็กชายธนาวุฒิ  พรชัย
6. เด็กชายนนทนันท์  ไทยานนท์
7. เด็กชายนพกร  ต้นทอง
8. เด็กชายภาณุพงษ์  สังเวียนวงศ์
9. เด็กชายภูเบษ  พรมขันธ์
10. เด็กชายศุภกรณ์  วงศ์ครองเขื่อน
11. เด็กชายสุทธิรักษ์  เพ็งเอือม
12. เด็กหญิงสุธาสินี  ปลื้มเนตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  คูหะมณี
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนายุทธ  กมลคราม
2. นายธาราดล  จ้อยเจริญ
3. นางสาวพัชรินทร์  บุญสา
4. นางสาวรุจินันท์  กวางทอง
5. นายวรพงษ์  อยู่เทศ
6. นายศุภกิตติ์  จิตรดี
7. นางสาวสุจิตรา  นิลเพ็ชร
8. นางสาวอภิญญา  เซ็นพานิช
9. นายไกรภพ  คำพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  คูหะมณี
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราวรรณ  พิทักษ์
2. นางสาวณัฐวรรณ  บุญอาจ
3. นางสาวทักษิณา  วงค์พัฒน์
4. นางสาวธนนันท์  คำพันธ์
5. นางสาวนภัสสร  สอนพันธ์
6. นางสาวนราเกตน์  ถีถาวร
7. นางสาวภาวิณี  แสงแก้ว
8. นายศิรพัชร  วงศ์โกศลจิต
 
1. นางสุมารินทร์  ยามสุข
2. นางสาวลดาวรรณ  ศรีศักดิ์
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เคลือทอง
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ดื่มโชค
3. เด็กหญิงกฤติยาพร  พรหมพลอย
4. เด็กหญิงนพรดา  โพธิ์รัศมี
5. เด็กหญิงวิจิตรตรา  แก้วจำรัส
6. เด็กหญิงวิลาวรรณ  แก้วจำรัส
7. เด็กหญิงวิไลวรรณ  นันตะวงค์
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ชารีกุล
9. เด็กหญิงอัจฉริยา  ข้องหลิ่ม
10. เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ทรงพินิจกรรม
 
1. นางสุมารินทร์  ยามสุข
2. นางสาวลดาวรรณ  ศรีศักดิ์
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราวรรณ  พิทักษ์
2. นางสาวทักษิณา  วงค์พัฒน์
3. นางสาวธนนันท์  คำพันธ์
4. นางสาวนภัสสร  สอนพันธ์
5. นางสาวนราเกตน์  ถีถาวร
6. นางสาวภาวิณี  แสงแก้ว
7. นายศิรพัชร  วงศ์โกศลจิต
8. นางสาวสาวิตรี  ดิเรกศรี
 
1. นางสุมารินทร์  ยามสุข
2. นางสาวลดาวรรณ  ศรีศักดิ์
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85.16 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิษณุทีป   สุกูล
 
1. นางสาวรังสิมา  อมรสุคนธ์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงครองขวัญ   ฤทธิวงศ์
 
1. นางสาวรังสิมา   อมรสุคนธ์
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมัลลิกา   ผิวเอี่ยม
 
1. นางบัวหลัน  กั๊กสูงเนิน
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชยิสรา   บุญกลั่น
2. เด็กชายชินวัตร   เกศรีสม
3. เด็กชายนิติพงษ์   ขัดสีทะลี
4. เด็กหญิงรัชนก   สระสาลี
5. เด็กหญิงสวียา   หลังวิเศษ
 
1. นางสาวสุจินทรา   ปุผมาศ
2. MissJaneger   Laureta Visillas
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพรชัย  แข่งขัน
2. นางสาวภัสพิชา  โคตมี
3. นางสาวรัตน์ดามาศ  มามะณี
4. นายศราวุธ  ภูลายขาว
5. นายอธิราช  บัวโรย
 
1. นางสาวกชมน  รัตนวราหะ
2. MissัYAO  YAKUN
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรัชญาพงศ์  จันทรวิโรจน์
2. นายพชร  ฉัตรแก้วทอง
 
1. นางสาวกชมน  รัตนวราหะ
2. MissัYAO  YAKUN
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรวิชญ์   ธรรมสุข
2. เด็กหญิงณิชกานต์   กล่อมแก้ว
3. เด็กหญิงธนพร  สุทธิพันธ์
 
1. นางสาวบุษยา  เหมือนทิพย์
2. นางเกษศิรินทร์  ตั่นเล่ง
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประณต  คำวงษา
2. เด็กชายพิสิษฐ์   เปรื่องปราชญ์
 
1. นางศิรประภา   เบ้าสองศรี
2. นายนที   ทวีโรจน์สุพล
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัช   กาญจนจินดา
2. เด็กชายธัญลักษณ์   ชีวะประไพ
 
1. นางสาวจิตตานันท์   ทองคำ
2. นางสาวปวริศา   ภวเจริญผล
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูดิศ  พรหมรักษา
2. นางสาวมนทิราพร   รื่นเกษม
 
1. นางสาวปวริศา   ภวเจริญผล
2. นางสาวจิตตานันท์   ทองคำ
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายธีรภัทร   อภิรัชนากุล
2. เด็กชายภฑิล   คุ้มชาวนา
 
1. นายภูมินทร์   การุญ
2. นายชัยชนะศักดิ์   สุปัตติ
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรวัฒน์   ศรีสิงห์
2. นายภาสกร    มูลซาว
 
1. นายภูมินทร์   การุญ
2. นายนายชัยชนะศักดิ์  สุปัตติ
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิชากานต์   เทพสัตรา
2. เด็กหญิงสุณัชชา  เมืองโคตร
 
1. นางอำพร   โพธิ์ขาว
2. นายนที   ทวีโรจน์สุพล
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญภัทร   แช่มพุธทรา
2. เด็กหญิงปภัสรา   แผ่นทอง
 
1. นางอำพร   โพธิ์ขาว
2. นางอำพัน  สัจกุลชัยเลิศ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤชปกรณ์   ภิริยะแสง
2. นายรุ่งฤทธิ์   รุ่งเรืองเสรี
 
1. นายนที   ทวีโรจน์สุพล
2. นางศิรประภา   เบ้าสองศรี
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐธวัช   เทียนภาสกร
2. นายทยากร  ชวาลวงศ์
 
1. นางศิรประภา   เบ้าสองศรี
2. นางอำพัน   สัจกุลชัยเลิศ
 
65 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรสุดา   สุจิณโณ
2. เด็กชายวัยวุฒิ   วอนเมือง
3. เด็กหญิงศวิตา   ทะเสนา
 
1. นางอำพร  โพธิ์ขาว
2. นางอำพัน   สัจกุลชัยเลิศ
 
66 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริลักษณ์   เรืองอ่อน
2. นางสาวอริสรา   โพธินาค
3. นางสาวเจนจิรา   สำราญจิตร
 
1. นางสุรีรัตน์   อุ่นจิตร
2. นางสาวปวริศา   ภวเจริญผล
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นายกิตติ   พิสมัย
2. นายสหัสวรรษ   อันยิ่ม
 
1. นางอัมพร   สนองจิตเจริญ
2. นางสาวศศิวิมล   สุทธิสุวรรณ
 
68 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  มูลกุณี
2. เด็กชายนริศธารา  โกษาจันทร์
3. เด็กชายนุกรม   แมงพา
 
1. นางสาวศศิวิมล   สุทธิสุวรรณ
2. นายจิรายุส  อรุณเดชาชัย
 
69 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชวนากร   ปุณยะลิก
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ภูถาวร
3. เด็กชายพีรวิชญ์   กุลธำรงค์
 
1. นางอัมพร   สนองจิตเจริญ
2. นางสาวอาภาภร   วรรณสุทธิ์
 
70 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 6 1. เด็กชายรวินท์  เมืองทอง
2. เด็กหญิงวรรณศิริ  ผลปรึกษา
3. เด็กหญิงเกสรา  กลิ่นเกษร
 
1. นางสาวอาภาภร  วรรณสุทธิ์
2. นางสาววิไลวรรณ์  อนันต๊ะ
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.75 ทอง 8 1. เด็กหญิงณภัทร  กองทอง
2. เด็กหญิงพันธ์ศรินทร์  ดอกไม้
3. เด็กหญิงวิชญภา  จิตรเวช
 
1. นายพีระ  อานมณี
2. นางสาวดุษฎีภรณ์  พิมพ์น้อย
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.8 ทอง 4 1. นายทนงศักดิ์  ภูพันนา
2. นางสาวบุษบาวรรณ  ศรีใสสุข
3. นางสาวสมฤทัย  ผลกลาง
 
1. นายพีระ  อานมณี
2. นางสาวดุษฎีภรณ์  พิมพ์น้อย