สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกวงฮั้ว สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงกฤติมา  ภัทรพนาวัน
2. เด็กหญิงพลอยพิมพ์  เตชปัญญาสิทธิ์
3. เด็กหญิงมนธิชา  มั่นเมือง
 
1. นายอำนาจ  สุปัฐ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  วงค์เทพ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เหลียง
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  อัศวาภิรมย์
3. เด็กหญิงปณึตศิลป์  ปิงแก้ว
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วงค์เทพ
2. นายอำนาจ  สุปัฐ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 10 1. นางสาวอภิชญา  ชินเสนา
 
1. นายไกรสิทธิ์  ดิบรุณย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวชนิภา  ขาวนวล
 
1. นางสาวปลื้มจิตต์  แสงดี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.66 เงิน 8 1. นางสาวเสาวลักษณ์  พาทอง
 
1. นางสาวปลื้มจิตต์  แสงดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 5 1. นางสาวชนิภา  ขาวนวล
 
1. นางสาวปลื้มจิตต์  แสงดี