งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 725
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 ระยอง 1. นางสาวพรประภา    แถวจัตุรัส
2. นางสาวสุชาดา    ชำนาญยา
1. นายวิทยา    ศรีบุญเรือง
2. นายสุวรรรณ    บุญศรีภูมิ
2 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 ระยอง 1. นางสาวกนกอร    แข็งธัญญกิจ
2. นางสาวพลอยน้ำผึ้ง    แพรศิริ
1. นางสาวดวงนภา    อินทรศรี
3 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง 1. นางสาวรัตนา    สุวรรณปลิก
2. นางสาวกันภิรมย์    ดวงงาม
1. นายชินศาสน์    คำหอม
4 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม สพม. เขต 18 ระยอง 1. นางสาวศิรประภา    นิยม
2. นางสาวจินตหรา    ศรีสุข
1. นายจักรพันธ์    โคตะมา
2. นายเรืองฤทธิ์    อินทนิล
5 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม. เขต 18 ระยอง 1. นางสาวสิรีธร    สัตตพรชัย
2. นายศุภกร    ป้องพิมพ์
1. นายอรรถวุฒิ    เกียรติสุข
6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง 1. นางสาวจิรวรรณ    นามวงศ์
2. นางสาวศิริมา    อิคูอิ
1. นางสาวกัณตพร    งามน้อย
2. นายอัครวุฒิ    อมรวุฒิพงศ์
7 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง 1. นายภัทรพล    บุญเลิศ
2. นางสาวกรรณธิมา    พวงมะลิ
1. นางสาวปุณยวีร์    กร่ำกระโทก
2. นางสาวพินิจ    ลีอุดม
8 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง 1. นางสาวปาริชาติ    โสพรมมา
2. นางสาวศิริกานต์    วุฒิประภา
1. นายปรัญชัย    ไชยมนตรี
2. นายสุรพัฒน์    ประจันทร์ตระเสน
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง 1. นางสาวสุพิชญา    พลสงคราม
2. นายชัชภณ    วรุณปัญญากร
1. นายงาม    เรือทะมิน
2. นายบวรนันท์    รัตโน
10 โรงเรียนบ้านค่าย สพม. เขต 18 ระยอง 1. นางสาวสุวิชญา    สอาด
2. นางสาวฐาณมาศ    วิริยะกิจ
1. นายนววิช    ตองแก้ว
2. นายสถาณุ    อุทัยศรี
11 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง 1. นางสาวสุภาวดี    เพ็งประพัฒน์
2. นายปิติภัทร์    ลีระไกวรรณ์
1. นายวรพล    ไทยประโคน
2. นางอเนชา    พิลาวัลย์
12 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง 1. นางสาวชนม์อัจญาณ์    แก้วรักษ์
2. นางสาววชิราภรณ์    บุดดา
1. นางสาวณิชตา    สิงห์โตหิน
2. นางสาวอรัญญา    เอกตาแสง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................