งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 724
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 ระยอง 1. เด็กหญิงสุภาพร    แก้วกอง
2. เด็กหญิงพัชริดา    ก้องแก้ว
1. นายวรายุทธ    สาระคำ
2. นายอาวกาส    คำมูล
2 โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 ระยอง 1. เด็กหญิงนลัทพร    สุนารักษ์
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา    รอดบำรุง
1. นายเกียรติชัย    ตรีสาม
3 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง 1. เด็กหญิงกมลเนตร    วิเชียรแลง
2. เด็กหญิงชนากานต์    อุกระวงษ์
1. นายรัตนโชค    ชื่นชม
4 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม สพม. เขต 18 ระยอง 1. เด็กหญิงสงกรานต์    ศุภชัย
2. เด็กหญิงสิริวิมล    ชัยวุฒิ
1. นายจักรพันธ์    โคตะมา
2. นายเรืองฤทธิ์    อินทนิล
5 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม. เขต 18 ระยอง 1. เด็กหญิงชนากานต์    ไหมแพง
2. เด็กหญิงธมนวรรณ    ชินตะขบ
1. นายวิวัฒน์ชันรินทร์    ประสูติ
6 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง 1. เด็กหญิงอัญจิดา    มุ่งผลดี
2. เด็กหญิงเปรมยุดา    คำสงสาร
1. นายวันชนะ    คงรอด
2. นายสุรสิทธิ์    สมศรี
7 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง 1. เด็กหญิงธนรรญภรณ์    วงศืพชรธนพร
2. เด็กหญิงรมย์ธีรา    ลักษณามี
1. นางสาวปุณยวีร์    กร่ำกระโทก
2. นายวาทิต    วรวิบูล
8 โรงเรียนนิคมวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง 1. เด็กชายชยุตพงศ์    เพิ่มชาติ
2. เด็กหญิงพิชชาภา    ไกรแสง
1. นายปรัญชัย    ไชยมนตรี
2. นายสุรพัฒน์    ประจันทร์ตระเสน
9 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง 1. เด็กชายพงศกร    แจ้งชัด
2. เด็กหญิงพรนภา    วงค์อยู่
1. นายดนุพล    นิคมคาย
2. นายบวรนันท์    รัตโน
10 โรงเรียนบ้านค่าย สพม. เขต 18 ระยอง 1. เด็กชายเอกอนันต์    ตาต๊ะ
2. เด็กชายบูรพา    พุทธิเสน
1. นางสาวปวีณา    ตุ้ยไธสง
2. นายยุทธนา    หีบแก้ว
11 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง 1. นางสาววรรณษา    หวังผล
2. นางสาวปัทมาวรรณ    มากประโคน
1. นายสมหมาย    พันทา
2. นางสาวเนาวรัตน์    เข้มคำ
12 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง 1. เด็กชายจิตกร    เที่ยงศรีบุญ
2. เด็กหญิงญาดา    อรรถรุ่งโรจน์
1. นางสาววิภาวัลย์    แสนสุข
2. นางสาวเพ็ญสิริ    อภิญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................