งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 723
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง 1. เด็กหญิงศวิตา    เจริญรัตน์
2. เด็กหญิงนภสร    ธราสุวรรณ
3. เด็กหญิงเมธาพร    กรีดกราย
4. เด็กชายนรวิชญ์    โฆษิตพันธวงศ์
5. เด็กชายปิติพงษ์    สุขสอาด
6. เด็กหญิงนริศรา    หวังความสุข
7. เด็กหญิงสุษมา    อุ่นอร่ามวัฒน์
8. เด็กหญิงณัฐกานต์    กร่ำกระโทก
9. เด็กหญิงณัฐสุรางค์    สุภาพ
10. เด็กหญิงกันตพร    เทวบุญ
1. นางสาวปุณยวีร์    กร่ำกระโทก
2. นางสาวพินิจ    ลีอุดม
3. นายอภิสิทธิ์    อภิญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................