งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 647
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 ระยอง 1. เด็กหญิงวรนิษฐา    ยิ่งประยูร
2. เด็กหญิงสุณิชา    แช่มทะเพรียว
3. เด็กชายณัฐกิตติ์    ภักดีอำนาจ
4. เด็กชายนราวิชญ์    โรจนานนท์
5. เด็กชายธนทัต    ยาชัย
6. เด็กชายจักรดุลย์    พึ่งเพ็ง
7. เด็กชายวิทยา    เพ็งเดี่ยว
8. เด็กหญิงธันยาพร    รอดเสถียร
9. เด็กชายธนธรณ์    ถาจอหอ
10. เด็กชายบุญถึง    เชาวราช
1. นางสาวฐิณิชดา    ช่างบุ
2. นายธนพล    วรรณ์ธรรม
3. นายบรรหาร    ยิ่งประยูร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................