งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 646
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม. เขต 18 ระยอง 1. เด็กชายณัฐพล    ประกอบธรรม
2. เด็กชายปฏิญญา    ประธาน
3. เด็กชายจตุรภัทร    คุณบุราณ
4. เด็กชายวรโชติ    ปลื้มผล
5. เด็กชายพิพรรช    จันทวงษ์
6. เด็กชายณัฐพล    สีต๊ะสาร
7. เด็กชายผดุงเดช    คิดโสดา
1. นายฉลอง    โตสวัสดิ์
2. นายธนพล    ศรีโพธิ์กลาง
2 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง 1. เด็กชายนรวิชญ์    โฆษิตพันธวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐสุรางค์    สุภาพ
3. เด็กหญิงกันตพร    เทวบุญ
4. เด็กหญิงศวิตา    เจริญรัตน์
5. เด็กหญิงนภสร    ธราสุวรรณ
6. เด็กหญิงเมธาพร    กรีดกราย
7. เด็กชายปิติพงษ์    สุขสอาด
1. นางสาวปุณยวีร์    กร่ำกระโทก
2. นางสาวพินิจ    ลีอุดม
3. นายอภิสิทธิ์    อภิญ
3 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง 1. เด็กชายธิติวุฒิ    จั่นทอง
2. เด็กชายดนุสรณ์    หัตถกรี
3. เด็กชายคชรัตน์    ระวังการ
4. เด็กชายภัทรนันท์    พลายเวช
5. เด็กชายชานน    แสงอรุณ
6. เด็กชายพีระวิชญ์    พินผล
7. เด็กชายธนัตถ์ชัย    คีรีเดช
8. เด็กชายวีระยุทธ    ฐิติภัทร์
9. เด็กชายยุทธศาสตร์    สังขะโห
10. เด็กชายรณกร    คำตะนิตย์
1. นายนที    เพียรชอบ
2. นายสุวิทย์    อุตทูล
3. นางสาวโสภิดา    วรจักร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................