งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 645
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. เขต 18 ระยอง 1. เด็กหญิงกัลยา    จันทะเเสง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    พิบาล
3. เด็กชายประพันธ์    พิมพ์ศรี
4. เด็กหญิงสุดารัตน์    สำเนียง
5. เด็กหญิงอธิชา    อุปแก้ว
6. เด็กหญิงธนวรรณ    สุทน
7. เด็กชายธันวา    พรมจรรณ์
8. เด็กหญิงปุณยนุช    ยิ้มเนียม
9. เด็กหญิงฑิตฐิตา    กิจทะชล
10. เด็กหญิงสโรชา    ชูโส
1. นางสาวกัณตพร    งามน้อย
2. นางสาวรัตติกาล    จูมจันทา
3. นายวันชนะ    คงรอด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................