::sm-ryg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางรงค์รุจา พรหมบุบผาโรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน แบนไทยโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางนิสา พันธุ์เสือโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
4. นางขวัญชนก บุญเลิศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรรณวิภา เงินทองโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางจินพร เชื้อบุปผาโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ยิ่งดีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนากุลวิทยากรรมการ
3. นางสาวนฤมล บดนอกโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
4. นางศศิธร นารินนท์โรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
5. นางพิศสุดา พรมปาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางพรรณทิพย์ ศรีประเสริฐโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิประภา โพธิ์แก้วโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีโกวิทย์ สีวังโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางเสาวรส ภาระกิจโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางภัทรา ขวัญทองห้าวโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางบุณยรัตน์ วันชุ่มโรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ใจ บรรจงพินิจโรงเรียนบ้านฉางกาญจนากุลวิทยากรรมการ
3. นางสาวพาณิภัค ต้นพรหมโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา ฮาดสมโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ สว่างภพโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางศรีวิไล เพียรพิทักษ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชพร บุบผาชาติโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นางสาวภานุมาส ศรีสุวอโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาคมกรรมการ
4. นางโสภี วัฒนโยธินโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาคมกรรมการ
5. นางอำนวย ใจหวังโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรภี หนูเรียงสายโรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ ล้นล้ำโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี แก้วปทุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
4. นางสาวขวัญชนก ทองทัพไทยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ สิทธิภูมิโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวมณฑา เจริญประโยชน์โรงเรียนนิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณี ชั้งตั้งเติมพงษ์โรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
3. นางสาวศรินทิพย์ รักชาติโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐปภัสร์ โอชารสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
5. นางอรพิน คุ้มเดชโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางศศินุช พุ่มสวาทโรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวพิจิพร สำเนียงเย็นโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลมโรงเรียนบ้านฉางกาญจนากุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยนุช เพ็ชรรัตน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ ศรีสุวรรณ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ ผิวละออโรงเรียนบ้านฉางกาญจนากุลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา โสภาศรีโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ แสนปราบโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา มณีจรโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวมณฑ์ณัชธร ทองยศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวนิตยา ภูมีโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางสวิน ยมหาโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางปัทมา เจริญสุขโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ภูพานเพชรโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกัณทิมา หวานระรื่นโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายวรรณกรัยซ์ ไกรวัลย์โรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตนมณี รมณีจิตโตโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางชลธิชา สำเร็จผลโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
4. นางชัญภัทขนิษฐ์ เหี้ยมหาญโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นางยุบล เจิมจรุงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดใจ กิจสำเร็จโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิชา กุฎีศรีโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นางฐิตานันท์ สุขยากรโรงเรียนบ้านฉางกาญจนากุลวิทยากรรมการ
4. นางพรทิพย์ อมรพันธ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางปวริศา แก้วพิลาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย นิลสันทีโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวญาดา กลิ่นประทุมโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นางสาวนันทิกาญจน์ ทรัพย์ชัชวาลโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
4. นางสาวอรจิรา พานิชโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางสาวมยุเรศ แย้มนุชโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสาวประเทือง สุขแสวงโรงเรียนบ้านฉางกาญจนากุลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร วิลามาศโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวระวิวรรณ ภูนาโคกโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นายวัชรินทร์ นระทัดโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา พิจารย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปัทมา คงกระจ่างโรงเรียนนิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลันดา ปัญญาชิตโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
3. นางดวงใจ เสนพลกรังโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวชฎาพร จิตมงคลโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายอธิวัฒน์ นาวารัตน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอิทธิ ซ้ายสุพรรณโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ เชื้อเมืองพานโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางเสาวณีย์ วงศ์อ้อยโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายพรทวี มีศรีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายธีรวัฒน์ พิรักษ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนิศารัตน์ รัตนสร้อยโรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายกุลธวัช ทิพสอนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
3. นางสำลี นราธาวาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นางสุนิตา เมืองสันเทียะโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ทรงบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย หาญเศรษฐสุขโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางชญาภรณ์ จันทจิรวงษ์ศรีโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางกุสุมา เพ็ชรพิมายโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางวรางคณา ชุมเสนโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ คงเงินโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางนิศารัตน์ รัตนสร้อยโรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายกุลธวัช ทิพสอนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
3. นางสำลี นราธาวาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุนิตา เมืองสันเทียะโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ทรงบัณฑิตย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายสมชาย หาญเศรษฐสุขโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางชญาภรณ์ จันทจิรวงษ์ศรีโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางกุสุมา เพ็ชรพิมายโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางวรางคณา ชุมเสนโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ คงเงินโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายบุรินทร์ บำรุงรักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ น้ำทองโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางสาวนาฏสุคนธ์ ดำรงเกียรติสกุลโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นางสาวแอนนา สุภาพญาติโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางพัณณ์ชิตา สุขคุ้มโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางภิติพร นวพันธุ์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร แก้วกันหาโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นางกรรณิกา เตียงทองโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นางณัชชาวีร์ หาญณรงค์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
5. นายอลงกรณ์ อยู่เจริญโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวปวริศา เรืองภักดีโรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ ผิวคำโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. นางสาวกุลญากร บุญยืนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางอาภรณ์ นาถาพันธ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเตือนใจ ชื่นศิริโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร เศรษฐไตรรัตน์โรงเรียนนิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพัทธนันท์ ธรรมวัตรโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
3. นางรุ่งณภา บุญสอนโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธิพาภรณ์ อ่วมสั้นโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
5. นางภัสพร วรรณพฤกษ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางธนาภรณ์ โคตรนาราโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ศรีวิชัยโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายอาศิระ วรวงษ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ ปั้นคำโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ พัฒน์ธนกฤษศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางสายชล โตสวัสดิ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางรุ่งฤดี วันชัยโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ กันใสโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
4. นายวรุตม์ ฮุ้งสูงเนินโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายกมลวิทย์ ยุระตาโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายนาวิน สงครามโรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวลักคณา อับดุลเลาะโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา พิเนตรโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ แสงจันทร์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ พวงทองโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทนา อัศวเสถึยรโรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอื้องฟ้า ผมงามโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
3. นางสาววนิตา แก้วพิภพโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
4. นางสาวพนิดา เกตุชาติโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นางสาวนุชศรา ตาทุมโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณรงค์ จันทรมหาโรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวนพมาส โรตมนันทกฤตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสริยา กาญจนคลอดโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
4. นางสาวนฤมล ในทองโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิรันดร ปุ่มทองโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
6. นางพรนิภา สอนสมนึกโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
7. นางสาวเรวดี วิจารีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา สุวรรณพิทักษ์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายนัฐพงษ์ ถนอมวงษ์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ย่าพรหมโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
4. นายเอกวิน ดินโคกสูงโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นายอำนาจ สุปัฐโรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
6. นายอรุณ กัณหาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
7. นางสาวพรรัมภา แสนวิเศษโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางณัฐชยา เวทวงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองประธานกรรมการ
2. นางฐิตาภา แดงน้อยโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปัณรสี ภิญโญโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางนงนารถ ร่มเย็นโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
5. นางอโรชา สาระชัยโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายภีมม์ ยศเทียมโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีวรรณ แสงลับโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ นาวาประดิษฐ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา นวนบริบูรณ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางเกศราภรณ์ เทพแก้วโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ สิงห์ตาโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ภู่สิงห์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเกตุวรี ยศยิ่งยงโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ คันธะวิชัยโรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
5. นางสาวมนต์รวี บรรจงจิตต์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายทีปกร แสงอินทร์โรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฎฐ์ชุดา ทองมณีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ปราบพาลโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นางผกากรอง ทองแกมแก้วโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
5. นายคาวี สุนทรโอวาทโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ไกลกลโรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นายวินัย เมรุดโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ ใสพรมโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
4. นางสาวสุรางคนา วรวงษ์โรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
5. นางสาวนวลอนงค์ สาทลาลัยโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวสาวินี บุญช่วยเหลือโรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ช่วยอินทร์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ปาเชนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวอภิรดี ยิ่งประยูรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
5. นางหอมหวน การสุวรรณ์โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอำนวยพร สืบเสนาะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปราณี ศรีวิชาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ เกตุวงศ์โรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
4. นางชนกนาถ ลาดจำปาโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางสาวสดายุรัตน์ รามัญวงษ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประทุม คงเมืองโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีรวุฒิ ยิ่งนอกโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ ตรีแก้วโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญญลักษณ์ เพชรสะแกโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางสาวธัญญลักษณ์ เลิศมีศิลศรัทธาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายธนวรรณ สุระธรรมนิติโรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางดวงพรพรรณ เขตสาครโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ วงค์เทพโรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
4. นายวัชระ ประโพธิ์ศรีโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
5. นายวิศิษฐ ศรีสุขโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ปัญจเวทีกุลโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอมร สุดแสวงโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางสาวเมวิกา สีมานนท์โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
4. นางสาวธีรนันท์ ยศปัญญาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
5. นายมรรคพันธ์ุ คุณวงศ์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายสราวุธ แท่นจินดารัตน์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ โจทาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
3. นายวิริยะ โกษิตโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายชาตรี เฮงสกุลวงษ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษณพน ทับประโคนโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอรทัย ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยองประธานกรรมการ
2. นายนุวัฒน์ ลุระจันทร์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางสาวนิภาพร คำมุงคุณโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นางธีรนุช ป้องเพชรโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
5. นางสาวพรรณนิดา วงศ์แก่นท้าวโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายโกญจนาท แสงกระจ่างโรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช ปานาพุทธโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา ศรีอัสดรโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นายชัชพล แสงงามปลั่งโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐวดี หุมสินโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ฉายาลักษณ์โรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ ถาวรจักร์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ รื่นมณีโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นายวิรัช เครือทองโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
5. นางสาวคนึงนิจ พลเสนาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสุดารักษ์ อังกาบโรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางอรปภา สงวนกิจโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. นางชญาภา บุญเลิศปฐวีโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอารยา คณารักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยองกรรมการ
5. นางสาวสมจิตร ศรีกิ้มโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางมลทิพย์ ทองสุขโรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา หมูสีโทนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายวรนันท์ วรรณราศรีโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา ไชยะมะณีโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
5. นายปิยพัทธ์ บุญประกอบโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางวิไลภรณ์ อาจพงษ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนา นามไพรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายเกษมพงษ์ ยอดรักษ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุรธัส เทียบเทียมโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเพียงใจ สารพะเยาว์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายอรรถพล วงศ์บุปผาโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ บุญบำรุงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางณัทดารัญ อภิรัชตกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยองกรรมการ
4. นายชัยธวัช พานิชโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางสาวธารทิพย์ อุปะไชยโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางอรอนงค์ พฤกษาโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ ช่างเหล็กโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายปณวัตร หาญณรงค์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยองกรรมการ
4. นางสุกฤตาพร วัดวังโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
5. นายสมยศ เทียมเพื่อนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์นริน วีระธรรมโรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรีธร จันทร์ลอยโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี นัทธีประทุมโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ อุ่นแก้วโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา เทียมเพื่อนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางกมลวัล ยุวเสรีโรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา นิลฉวีโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. นางวรารัตน์ ชาติศิริโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิดา ลอยละลิ่วโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปฏิมากาญจน์ แสนโสภาวันโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางณิชาพร เมืองศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตต์นิษฐ์ทิชา สาครพานิชโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางจรรยวรรธน์ จันทร์ภูมิโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลรักษาโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางสาวธัญญลักษณ์ ผุยเบ้าโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกุลกัญญาณ์ ทิพนาคโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพิน ปุญวัฒโฑโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายบุญเชิด เกตุพุกโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจินตนา วงศ์คำจันทร์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
5. นางอุ้มพร ทองดีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางนาทนภา แสนศิริโรงเรียนนิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรเพชร บัวสุขโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายประดิษฐ ยอดโพธิ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
4. นางสาวสาลี่ ประทุมวงค์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นายพสิษฐ์ ด้านเนาลาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายศราวุฒิ มนต์สวรรค์โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำกรรมการ
2. นายสุรพัฒน์ ประจันทร์ตระเสนโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นางสาวโสภิตา วรจักรโรงเรียนมัธยตากสินระยองกรรมการ
4. นายอรรถวุฒิ เกียรติสุขโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้่ำกรรมการ
5. นางสาวพินิจ ลีอุดมโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายอภิสิทธิ์ อภิญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายงาม เรือทะมินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
3. นายณธร อรุณเวสสะเศรษฐโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายปรัญชัย ไชยมนตรีโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
5. นายปัณณวัทน์ คชรินทร์โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายประทวน บุญเลิศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฏฐ์ สาแก้วโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายดนุพล นิคมคายโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
5. นายเอกราช โฮเมโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
1. นายประทวน บุญเลิศโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฏฐ์ สาแก้วโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายโชติวุฒิ บุญยะพุกกะนะโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายดนุพล นิคมคายโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
5. นายเอกราช โฮเมโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวัฒนชัย ชำนาญชานันท์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ เข้มคำโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นายเศกศักดิ์ ขำอิ่มโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอิสระ ทุยเวียงโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นายเกียรติชัย ตรีสามโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายฉลอง โตสวัสดิ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้่ำกรรมการ
2. นายบวรนันท์ รัตโนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
3. นางสาวชุติมา ชื่นโพธิ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายวรรณเพ็ญ เสน่ห์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้่ำกรรมการ
5. นางสาวอเนชา พิลาวัลย์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา ธีรพิบูลกุลโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นายเอกพงษ์ ธนะศรีโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเจนจิรา ฉนังกลางโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
8. นายรณชัย วันทองโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
9. นายไกรสิทธิ์ ดิษรุณย์โรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
10. นางวิริยาภรณ์ พงษ์ศิลาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย จันทร์พัฒนพงศ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจักรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายปรีชาพล ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
6. นายสุวสันต์ มนตรีโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
7. นายวิสันต์ หมูสีโทนโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
8. นายรพีภพ ใบเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
9. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา ธีรพิบูลกุลโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นายเอกพงษ์ ธนะศรีโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเจนจิรา ฉนังกลางโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
8. นายรณชัย วันทองโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
9. นายไกรสิทธิ์ ดิษรุณย์โรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
10. นางวิริยาภรณ์ พงษ์ศิลาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย จันทร์พัฒนพงศ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจักรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายปรีชาพล ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
6. นายรพีภพ ใบเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุวสันต์ มนตรีโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
8. นายวิสันต์ หมูสีโทนโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
9. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา ธีรพิบูลกุลโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นายเอกพงษ์ ธนะศรีโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเจนจิรา ฉนังกลางโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
8. นายรณชัย วันทองโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
9. นายไกรสิทธิ์ ดิษรุณย์โรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
10. นางวิริยาภรณ์ พงษ์ศิลาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย จันทร์พัฒนพงศ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจักรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายปรีชาพล ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
6. นายรพีภพ ใบเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุวสันต์ มนตรีโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
8. นายวิสันต์ หมูสีโทนโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
9. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา ธีรพิบูลกุลโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นายเอกพงษ์ ธนะศรีโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเจนจิรา ฉนังกลางโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
8. นายรณชัย วันทองโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
9. นายไกรสิทธิ์ ดิษรุณย์โรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
10. นางวิริยาภรณ์ พงษ์ศิลาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย จันทร์พัฒนพงศ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจักรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายปรีชาพล ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
6. นายรพีภพ ใบเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุวสันต์ มนตรีโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
8. นายวิสันต์ หมูสีโทนโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
9. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา ธีรพิบูลกุลโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นายเอกพงษ์ ธนะศรีโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเจนจิรา ฉนังกลางโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
8. นายรณชัย วันทองโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
9. นายไกรสิทธิ์ ดิษรุณย์โรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
10. นางวิริยาภรณ์ พงษ์ศิลาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา ธีรพิบูลกุลโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นายเอกพงษ์ ธนะศรีโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเจนจิรา ฉนังกลางโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
8. นายรณชัย วันทองโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
9. นายไกรสิทธิ์ ดิษรุณย์โรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
10. นางวิริยาภรณ์ พงษ์ศิลาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย จันทร์พัฒนพงศ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจักรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายปรีชาพล ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
6. นายรพีภพ ใบเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุวสันต์ มนตรีโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
8. นายวิสันต์ หมูสีโทนโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
9. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา ธีรพิบูลกุลโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นายเอกพงษ์ ธนะศรีโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นางเจนจิรา ฉนังกลางโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
8. นายรณชัย วันทองโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
9. นายไกรสิทธิ์ ดิษรุณย์โรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
10. นางวิริยาภรณ์ พงษ์ศิลาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย จันทร์พัฒนพงศ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายจักรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายปรีชาพล ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
6. นายรพีภพ ใบเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุวสันต์ มนตรีโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
8. นายวิสันต์ หมูสีโทนโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
9. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชูทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชูทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชูทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชูทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชูทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชูทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางปนัดดา สุขกลัดโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุดกรรมการ
8. นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นายณัฐพล โหมดบำรุงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชูทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชูทองโรงเรียนาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางปนัดดา สุขกลัดโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุดกรรมการ
8. นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นายณัฐพล โหมดบำรุงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชูทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางปนัดดา สุขกลัดโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุดกรรมการ
8. นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นายณัฐวุฒิ โหมดบำรุงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชูทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางปนัดดา สุขกลัดโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุดกรรมการ
8. นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นายณัฐพล โหมดบำรุงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชูทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชูทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ชูทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
7. นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชูทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชูทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชูทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชูทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางปนัดดา สุขกลัดโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุดกรรมการ
8. นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นายณัฐพล โหมดบำรุงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นายศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชูทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
8. นางปนัดดา สุขกลัดโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุดกรรมการ
9. นายณัฐพล โหมดบำรุงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชูทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางปนัดดา สุขกลัดโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุดกรรมการ
8. นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นายณัฐพล โหมดบำรุงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชูทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางปนัดดา สุขกลัดโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุดกรรมการ
8. นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นายณัฐพล โหมดบำรุงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชูทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางปนัดดา สุขกลัดโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุดกรรมการ
8. นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นายณัฐพล โหมดบำรุงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชูทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางปนัดดา สุขกลัดโรงเรียนเทศบาลมาบตาพุดกรรมการ
8. นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นายณัฐพล โหมดบำรุงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชูทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสมเด็จ วันชุ่มโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชูชัย นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร กองกาญจน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวมะลิวัลย์ ขอบบัวคลี่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี ชูใหม่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ ชูทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวนฤมล ณรงค์วิชัยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายนพดล กิมกัวโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายเมธรัตน์ วาจาลชนโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ หวานจิตรโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายนพดล กิมกัวโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายเมธรัตน์ วาจาลชนโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ หวานจิตรโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายนพดล กิมกัวโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
2. นายเมธรัตน์ วาจาลชนโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายพรเทพ เพิ่มสมบัติโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
4. นายนริศ จีรบวรโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายนพดล กิมกัวโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเมธรัตน์ วาจาลชนโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ หวานจิตรโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพรชัย สมเสาร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยองกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ระติเดชโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพรชัย สมเสาร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยองกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ระติเดชโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพรชัย สมเสาร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยองกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ระติเดชโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพรชัย สมเสาร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยองกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ระติเดชโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี รุ่งศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ คูหะมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
2. นายพรเทพ เพิ่มสมบัติโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร สุ่มมาตย์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ คูหะมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
2. นายพรเทพ เพิ่มสมบัติโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร สุ่มมาตย์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ คูหะมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
2. นายพรเทพ เพิ่มสมบัติโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร สุ่มมาตย์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ คูหะมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
2. นายพรเทพ เพิ่มสมบัติโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร สุ่มมาตย์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวีรดา เดโชพลานนท์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
2. นายนริศ จีรบวรโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพ็ชร วีระพันธ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางวีรดา เดโชพลานนท์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำเพ็ชร วีระพันธ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นายนริศ จีรบวรโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวีรดา เดโชพลานนท์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนริศ จีรบวรโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพ็ชร วีระพันธ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางวีรดา เดโชพลานนท์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนริศ จีรบวรโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวน้ำเพ็ชร วีระพันธ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนาธิป พัฒนสระคูโรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายธงไท จันเตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวรัชนก พูลพิพัฒน์โรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธนาธิป พัฒนสระคูโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
2. นายธงไท จันเตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวรัชนก พูลพิพัฒน์โรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนาธิป พัฒนสระคูโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
2. นายธงไท จันเตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวรัชนก พูลพิพัฒน์โรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธนาธิป พัฒนสระคูโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
2. นายธงไท จันเตโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวรัชนก พูลพิพัฒน์โรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นางนงนภัส ไชยชนะโรงเรียนนิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นางสาวพรปวีณ์ เย็นละม่อมโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นางนงนภัส ไชยชนะโรงเรียนนิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ คูหะมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร สุ่มมาตย์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุวรีย์ สุขประสิทธิ์โรงเรียนอุดมวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายกัมพล เกื้อนพคุณโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางนงนภัส ไชยชนะโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ คูหะมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร สุ่มมาตย์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุวรีย์ สุขประสิทธิ์โรงเรียนอุดมวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายกัมพล เกื้อนพคุณโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางนงนภัส ไชยชนะโรงเรียนนิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ คูหะมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร สุ่มมาตย์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุวรีย์ สุขประสิทธิ์โรงเรียนอุดมวิทยานุกูลกรรมการ
5. นายกัมพล เกื้อนพคุณโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชัชพร ภู่น้อยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชัญญารักษ์ นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ กรีจังหวัดโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุดารักษ์ พิมลนอกโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
8. นางสาวปาริชาติ คำศรีโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางสุมารินทร์ ยามสุขโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
10. นางณภัทรารัตน์ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
11. นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
12. นายคุณากร พงษ์ษาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
13. นางสาวอรัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
14. นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาคโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
15. นายฐณะวัฒน์ วงษ์สรยาโรงเรียนวิบูลวิทยากรรมการ
16. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชัชพร ภู่น้อยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชัญญารักษ์ นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ กรีจังหวัดโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุดารักษ์ พิมลนอกโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
8. นางสาวปาริชาติ คำศรีโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางสุมารินทร์ ยามสุขโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
10. นางณภัทรารัตน์ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
11. นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
12. นายคุณากร พงษ์ษาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
13. นางสาวอรัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
14. นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาคโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
15. นายฐณะวัฒน์ วงษ์สรยาโรงเรียนวิบูลวิทยากรรมการ
16. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชัชพร ภู่น้อยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชัญญารักษ์ นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ กรีจังหวัดโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุดารักษ์ พิมลนอกโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
8. นางสาวปาริชาติ คำศรีโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางสาวสุมารินทร์ ยามสุขโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
10. นางณภัทรารัตน์ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
11. นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
12. นายคุณากร พงษ์ษาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
13. นางสาวอรัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
14. นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาคโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
15. นายฐณะวัฒน์ วงษ์สรยาโรงเรียนวิบูลวิทยากรรมการ
16. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชัชพร ภู่น้อยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชัญญารักษ์ นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ กรีจังหวัดโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุดารักษ์ พิมลนอกโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
8. นางสาวปาริชาติ คำศรีโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางสุมารินทร์ ยามสุขโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
10. นางณภัทรารัตน์ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
11. นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
12. นายคุณากร พงษ์ษาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
13. นางสาวอรัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
14. นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาคโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
15. นายฐณะวัฒน์ วงษ์สรยาโรงเรียนวิบูลวิทยากรรมการ
16. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชัชพร ภู่น้อยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชัญญารักษ์ นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ กรีจังหวัดโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุดารักษ์ พิมลนอกโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
8. นางสาวปาริชาติ คำศรีโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางสุมารินทร์ ยามสุขโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
10. นางณภัทรารัตน์ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
11. นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
12. นายคุณากร พงษ์ษาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
13. นางสาวอรัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
14. นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาคโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
15. นายฐณะวัฒน์ วงษ์สรยาโรงเรียนวิบูลวิทยากรรมการ
16. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชัชพร ภู่น้อยโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางสาวชัญญารักษ์ นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ กรีจังหวัดโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุดารักษ์ พิมลนอกโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
8. นางสาวปาริชาติ คำศรีโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางสุมารินทร์ ยามสุขโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
10. นางณภัทรารัตน์ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
11. นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
12. นายคุณากร พงษ์ษาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
13. นางสาวอรัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
14. นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาคโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
15. นายฐณะวัฒน์ วงษ์สรยาโรงเรียนวิบูลวิทยากรรมการ
16. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชัชพร ภู่น้อยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชัญญารักษ์ นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ กรีจังหวัดโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุุดารักษ์ พิมลนอกโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
8. นางสาวปาริชาติ คำศรีโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางสุมารินทร์ ยามสุขโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
10. นางณภัทรารัตน์ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
11. นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
12. นายคุณากร พงษ์ษาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
13. นางสาวอรัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
14. นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาคโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
15. นายฐณะวัฒน์ วงษ์สรยาโรงเรียนวิบูลวิทยากรรมการ
16. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชัชพร ภู่น้อยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชัญญารักษ์ นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ กรีจังหวัดโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุดารักษ์ พิมลนอกโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
8. นางสาวปาริชาติ คำศรีโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางสุมารินทร์ ยามสุขโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
10. นางณภัทรารัตน์ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
11. นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
12. นายคุณากร พงษ์ษาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
13. นางสาวอรัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
14. นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาคโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
15. นายฐณะวัฒน์ วงษ์สรยาโรงเรียนวิบูลวิทยากรรมการ
16. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชัชพร ภู่น้อยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชัญญารักษ์ นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ กรีจังหวัดโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุดารักษ์ พิมลนอกโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
8. นางสาวปาริชาติ คำศรีโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางสุมารินทร์ ยามสุขโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
10. นางณภัทรารัตน์ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
11. นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
12. นายคุณากร พงษ์ษาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
13. นางสาวอรัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
14. นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาคโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
15. นายฐณะวัฒน์ วงษ์สรยาโรงเรียนวิบูลวิทยากรรมการ
16. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางบุญนาค จงแจ่มใสโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชัชพร ภู่น้อยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชัญญารักษ์ นาคปั้นโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเนติมา เที่ยงตรงโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรสสุคนธ์ กรีจังหวัดโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุดารักษ์ พิมลนอกโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
7. นางนัยนา บุญเจริญโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
8. นางสาวปาริชาติ คำศรีโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
9. นางสุมารินทร์ ยามสุขโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
10. นางณภัทรารัตน์ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
11. นางสาวสุธาสินี กระจ่างรัตน์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
12. นายคุณากร พงษ์ษาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
13. นางสาวอรัญญา บุตรศรีภูมิโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
14. นางสาวกุสุมา สุนทรวิภาคโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
15. นายฐณะวัฒน์ วงษ์สรยาโรงเรียนวิบูลวิทยากรรมการ
16. นายสมศักดิ์ ทองปานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสิริวรรณ หาความสุขโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธานกรรมการ
2. Mr.Jason Smithโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
3. MissEmirlyn Singsonโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง กรรมการ
4. Mr. William Deepankarโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางสาวรัชดาพร บุตะเขียวโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวลาลีวัณย์ ประดิษฐ์ศิริผลโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กรรมการ
7. นางสาวประไพพร บุญมีโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
8. นางสาวดวงฤทัย ใจดีโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
9. นายวัชระพงษ์ นาราชโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสาวรังสิมา อมรสุคนธ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Sean Allenโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. Mr.Jessie Jamesโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
4. Mr.Willard Montejoโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ชาญสำโรงโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอรอนงค์ สุขรัตน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
7. นางสาวทิพนิภา อรุณวิภาสโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
8. นางสาวศิริกาญจน์ ชุติมามารคโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
9. นางรัชนี จันใดโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ โชคนิมิตรโรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. Mr.Richard John B. Taylorโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Joeny De Leonโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
4. MissMs. Dango Glory Nwetahโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
5. นางสาวกัลยกร สุปงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
6. นายมงคล สุกใสโรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
7. นางสาววิยะดา นิกรกุลโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
8. นางสาวอำภาพันธ์ ประสีระเกโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวธมลวรรณ เครือสิงห์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางอัญชลี ปัทมหารโรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. Mr.John Anthony Revillโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Grabiel -โรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
4. Mr.Motale Ekoleโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
5. นางบัวหลัน กั๊กสูงเนินโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นางสุนี คำหลอมโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
7. นางสาวสิริรัตน์ สุริยะโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
8. นางสาววารุณี แสงดาโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
9. นายวิรัตน์ ถือศีล โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางพิมณภา ธุระกิจโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองประธานกรรมการ
2. Mr.Ian Richard Campbellโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Renante Arleguiโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
4. MissLiezel J. Leciasโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นายชำนาญ คงมั่นโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
6. นางนันท์นภัส ไทยยิ่งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
7. นางอัษณี สำเร็จโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
8. นางชัญญานุช บุญยะพุกกะนะ โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวประภาภรณ์ ตีบทะเล โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสาวศุทธินี ไชยนันทน์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. Mr.Ian Scholan Scholanโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
3. Mr.Philip Baffoe - Twenโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. MissAileen Erprlua Ganancialโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุวิมล พูลมีโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
6. นางดาวรรณ์ เอมนิลโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
7. นางพัชนี วัฒนวิสุทธิ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
8. นายบรรจบ วงค์สุพรรณ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวภัทร์ธีนันท์ เก่งรัมย์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวพัทธนันท์ ถนอมวงศ์โรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
2. MissCarly Bullockโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. MissLynetteth B. Viduyaโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
4. MissFon Lilian Aforโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
5. นางสาววัชรินทร์ ศรีพุฒโรงเรียนกวงฮั้วกรรมการ
6. นางศิรพรรณ สระสาลีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
7. นางสาววัชรี ธัญเหมโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
8. นางสาวกุมารี แย้มศรีโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวบุญญานี อยู่เจริญโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางกฤษฎาพร สุวรรณประสิทธิ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Christopher Dela Cruzโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
3. MissRaquel Estremosโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
4. MissJaneger Laureta Visillas โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นางกัญชลิกา บุญญาศิริวัฒน์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางพิมพ์จิต อุ่นคำโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
7. นางปวีณ์นุช ไวทยานันท์กุล โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวรัตนาภรณ์ อุปสารโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
9. นางศิริลักษณ์ ภิญโญพรสวัสดิ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissShi Jinxiaโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
2. MissWang Xuanโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. MissZhang Diโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นางสาวภัคภารัตน์ โตวาโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภาวิดา กุลเสถียรโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
6. นางสาวกาญจนา ศานศิติลากุลโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Miss Yang Danโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
2. Miss Tian Zhuyuโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. Miss Xie Kexinโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายปุริศ เลี่ยมเปี่ยมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
5. นางสาวชญานิศ ขาวเมืองน้อยโรงเรียนมาบยางพรวิทยากรรมการ
6. นางสาวกาญจน์กนก อึ้งพยัคฆ์เดชโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. Mr. Shoji Kawataโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
2. นายสนธยา แซ่ลี้โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา จันทร์คล้ายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางสาวอาทยา ธนชัยศักดิ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี วังทรายทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวชนิกานต์ บุษบาศรีโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr. Shoji Kawataโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
2. นายสนธยา แซ่ลี้โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา จันทร์คล้ายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางอาทยา ธนชัยศักดิ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุมาลี วังทรายทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวชนิกานต์ บุษบาศรีโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. Mr.Francois Antoine Cani Antoine Cani โรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Edoardo Guerra โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศรัณยา ฤทธิเลิศโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นายกังวาฬ ยมจินดาโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีธร สุขเกษม โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนภสร รักษาสัตย์ โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวธนรัตน์ ทีฆพงศ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
2. นางสาวนุสรา ภู่เทวาพิทักษ์โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. Mr. Jung Jaeyunโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐิติพร พูลเพิ่มโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธัชชา ธีรปกรณ์ชัยโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
6. นางสาวพรสุขา พงษ์เกิดลาภกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Miss Chou Renchaoโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
2. Miss Han Yuanyuanโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. Miss Shi Zhiminโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
4. นายศรายุทธ กวงแหวนโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปิติกานต์ รัตนคุปต์โรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
6. นางสาวจีรนันท์ กุทองโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐินี จันทร์จิเรศรัศมีกรรมการ
2. Mr. Yuki Mitamuraกรรมการ
3. Mr. Shoji Kawataโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
4. นางสาวชนิดา พิลาวัลย์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกันทิมา พบจันอัดโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศิริมาดา รัมเนตรโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวธนรัตน์ ทีฆพงศ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
2. นางสาวนุสรา ภู่เทวาพิทักษ์โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. Mr. Jung Jaeyunโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐิติพร พูลเพิ่มโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธัชชา ธีรปกรณ์ชัยโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
6. นางสาวพรสุขา พงษ์เกิดลาภกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Miss Ma Fenglingโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
2. Mr. Zhao Jiangyongโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
3. Miss Han Bingโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ คชอาจโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธนัตพร เมฆอรุณโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการ
6. นางสาวอรจิรา ศรีอัมพรกุลโรงเรียน แกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr. Shoji Kawataโรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"กรรมการ
2. นายสนธยา แซ่ลี้โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวกุสุมา จันทร์คล้ายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรีกรรมการ
4. นางอาทยา ธนชัยศักดิ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุมาลี วังทรายทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวชนิกานต์ บุษบาศรีโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวธนรัตน์ ทีฆพงศ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
2. นางสาวนุสรา ภู่เทวาพิทักษ์โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. Mr. Jung Jaeyunโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐิติพร พูลเพิ่มโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธัชชา ธีรปกรณ์ชัยโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
6. นางสาวพรสุขา พงษ์เกิดลาภกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mr. Shen Chenโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
2. Miss Yang Yanโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
3. Miss Zhao Qiuxiaoโรงเรียนดัดดรุณีกรรมการ
4. นางสาวจันทา จำปีกลางโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐพร จันเทพาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวอมราพร เพ็ชรทองโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐินี จันทร์จิเรศรัศมีกรรมการ
2. Mr. Yuki Mitamuraกรรมการ
3. นายสนธยา แซ่ลี้โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารกรรมการ
4. นางอาทยา ธนชัยศักดิ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชนิดา พิลาวัลย์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุมาลี วังทรายทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวชนิกานต์ บุษบาศรีโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวธนรัตน์ ทีฆพงศ์โรงเรียนชลกันยานุกูลกรรมการ
2. นางสาวนุสรา ภู่เทวาพิทักษ์โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"กรรมการ
3. Mr. Jung Jaeyunโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐิติพร พูลเพิ่มโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธัชชา ธีรปกรณ์ชัยโรงเรียนบางละมุงกรรมการ
6. นางสาวพรสุขา พงษ์เกิดลาภกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์จิรา มานพโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวแก้วตา ติสันเทียะโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายอานนท์ รุ่งโรจน์สารทิศโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. Mr.Motale Harrisโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
5. นางสาวรติรัตน์ หาญกล้าโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นางสาวมณีมัญชุ์ เฉลิมสัตย์ โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
7. นางสาวพัชรมัย ทองแดงโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
8. นางมยุรี อาจทวีกุลโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาววิลาพร ชุมภูกุลโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
10. นางอรุณศรี โจทาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทนิตย์ สงวนกิจ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
2. MissTamaryn Catherine Malan โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจรรยวรรธน์ พิมหะศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
4. นางสาวมาลินี ศรีทองโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นางกชพร อินทร์พญาโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
6. นางสาวศิรภัสสร คำงามโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
7. นายเมธัช เตกฉัตรครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง กรรมการ
8. นางสาวกรรณภัทร เรียงเทียมขวา โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุนิษา บุดดีคำโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
10. นางนฤวรรณ จันทสมโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอาณัติ ชุมเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยลักษณ์ เกตุวารินโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย สพป.รย.1กรรมการ
3. นายเดชา ล้อมวงษ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐฌา สินสมบัติโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5 สพป.รย.1กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกุลริศา วงษ์ภักดีโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายก่อเกียรติ ไชยเฟื่องโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกรุง ม่วงนาครองโรงเรียนบ้านซำสมอ สพป.รย.2กรรมการ
3. นายวันชัย พิริยะประภากุลโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวอัมพร อยู่เมี่ยงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
5. นางณัฐพัชร์ พิพิธโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางโชติกา ครอสส์โรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเกริกพันธ์ วงศ์เอี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายปริพันธ์ หมั่นค้าโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นายดนฤทธิ์ ชำนาญชลโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายอรรถวุฒ เกียรติสุขโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ พูลมีโรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางจันทนา สารเจริญโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสวัจนรัตน์ จันทร์สว่างโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววาทินี พร้อมเที่ยงตรงโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
5. นางสาวศศิวิมล ศศิวรกุลโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรณทิพย์ ต้นเถาโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางระวินันท์ กมลผาสุกชื่นโรงเรียนบ้ายค่ายกรรมการ
3. นางสาวนิชชิมา ทนศิริโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นายนพพล พร้อมเที่ยงตรงโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางอัจฉญา จูเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางลัคนา ปัญญาฤทธิ์โรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนวมน เจริญขำโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสิริกัญญา สมพงษ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นางสาวดรุณี พลเยี่ยมโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวแววนิดา ด้วงคำภาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวปภาวรินทร์ รัตนวิเศษฤทธิ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกิรณา บุญรักษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยองกรรมการ
3. นางเกษศิรินทร์ ตั่นเล่งโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวปรียาพร ตัณฑิกุลโรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
5. นายสันติ เกตุผาสุขโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางผ่องศรี ปิยะยาตังผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครระยองประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา วิทยาธรรมพรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางปุณยนุช ศรัทธาผลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยองกรรมการ
4. นางสาวแจ่มสิริ ร้อยพรมมาโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกานต์สินี ยะคำโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางผ่องศรี ปิยะยาตังผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนครระยองประธานกรรมการ
2. นางวิยะดา วิทยาธรรมพรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางปุณยนุช ศรัทธาผลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยองกรรมการ
4. นางสาวแจ่มสิริ ร้อยพรมมาโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกานต์สินี ยะคำโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา เกตุรามฤทธิ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายพลลพัตม์ แนวจำปาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายสวณัฐ คุ้มทรัพย์โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
4. นางศิรประภา เบ้าสองศรีโรงเรียนบ้างฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นางสาวจารุภา อุทัยธรรมโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตตานันท์ ทองคำโรงเรียนบ้างฉางกาญจนกุลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุวภาพ เวชสุทัศน์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายระพีพัฒน์ เกลี้ยงพร้อมโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางจำเรียง สดใสโรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวปวริศา ภวเจริญผลโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ ธรรมขันธ์โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายภูมินทร์ การุญโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐณิการ์ เกลี้ยงพร้อมโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายธนงค์ศักดิ์ มะลิลาโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอดุลย์ บุญเจริญโรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นายนที ทวีโรจน์สุพลโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางสาวอลิษา ผลสมหวังโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายแมนสรวง เมนะเนตรโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายนิธิพัฒน์ เพชรช้างโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลกรรมการ
3. นายกัณชัย จอมทะรักษ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางปุณยนุช ศรีโสภาระยองวิทยาคม ปากน้ำประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ศีลชาติมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายศรายุทธ เมืองคำนิคมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางอำพร โพธิ์ขาวโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอทิตยา เทียนอำไพโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายฐิติพงษ์ หงษ์น้อยโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวโสมวรรณ พันธุ์สกุลโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรินภา เฮือนทาโรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยองกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐธิดา พาฮุยโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ พงษ์ศิลาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวชนาธิป ปะทะดวงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
3. นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายคำรบ อุ่นคำโรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ อัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นายสุชาติ รุ่งวิชาวิวัฒน์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางอำพัน สัจกุลชัยเลิศโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ เกตุถาวรโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ นาสมขวัญโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางดรุณี บุญวงค์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางภัทราวดี สนั่นเอื้อโรงเรียนระยองวิทยาคม ปากน้ำกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ อุ่นจิตรโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววิชุดา คำดีโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมัทนา อ่องจำปาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล สุทธิสุวรรณโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมจินตนา เอี่ยมกำแพงโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายปริวรรษ วงค์แสงคำโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นางอัมพร สนองจิตาเจริญโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษีบ้านค่ายโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นางอัมพร สนองจิตาเจริญโรงเรียนบ้างฉางกาญจนกุลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นางอัมพร สนองจิตาเจริญโรงเรียนบ้างฉางกาญจนกุลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นางอัมพร สนองจิตาเจริญโรงเรียนบ้างฉางกาญจนกุลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นางอัมพร สนองจิตาเจริญโรงเรียนบ้างฉางกาญจนกุลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นางอัมพร สนองจิตาเจริญโรงเรียนบ้างฉางกาญจนกุลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นางอัมพร สนองจิตาเจริญโรงเรียนบ้างฉางกาญจนกุลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. นางอัมพร สนองจิตาเจริญโรงเรียนบ้างฉางกาญจนกุลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายมาโนช วรเวชโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิติพงษ์ คำประสิทธิ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ แดงตุ้ย โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นายทรงพล มาลาสายโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายศรายุทธ สงมูลนาคโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมภพ คงสถิตย์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปารณีย์ บุญจริงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. นายศุภกร งามเสงี่ยม โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
4. นายสมภพ เพ็งส้ม โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางมลิวัลย์ สินรัตน์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพีระ อานมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอัมรินทร์ เตยศรีโรงเรียนนิคมวิทยา กรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เกื้อกูลราษฎร์โรงเรียนเซนต์โยเซพระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ อริยเกศมงคลโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชยพล ลีประภาวัชรโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางสาวพัฒิยา โชติศรีพันธุ์พรโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
4. นางสาวณัฐพร จันเทพาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ กำมหาวงษ์โรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ วงค์ชโยประสิทธิ์โรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
3. นางสาวนิภาภรณ์ พิชิตโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนงเยาว์ ยิ่งกว่าชาติ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญวรัตน์ บุญสอน โรงเรียนนิคมวิทยา กรรมการ
3. นางสาวศิวพร สีหาแสนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอุทัยวรรณ อินศิริโรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวลาวัณย์ จันทะนุดโรงเรียนวัดป่าประดู่ กรรมการ
3. นางสาวอาภาภร วรรณสุทธิ์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ราชวัฒน์โรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิรันยา ไชยสุวรรณ โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นางสาววันวิษา ไกรวัลโรงเรียนวัดป่าประดู่ กรรมการ
4. นางสาวอัมพร อยู่เมี่ยงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสำเนียง เจริญกิจโรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางสาวดุษฎีภรณ์ พิมพ์น้อยโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางสุวดี ปานเงินโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการ
4. นายศุภกิจ บรรจงจิตต์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ ยะชัยโรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวขวัญฤดี ซอมรัมย์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางจงใจ แสงกระจ่างโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
2. นางสาวพิชญาภา สมบูรณ์โรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการ
3. นายภัควัฒน์ บุญจริงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ กรรมการ
4. นายธีระชัย ชุ่มชื่นโรงเรียนวัดป่าประดู่ กรรมการ
5. นางสาวอรอุมา ช่างปรุงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนิรมล วารีรัตน์โรจน์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ประธานกรรมการ
2. นางสาวชฎานิศ ช่วยบำรุง โรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวสุวาลี ลีลาวานิชกิจโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายนาตยา ล้อมวงษ์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเหมราช วงค์ศรี โรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการ
3. นางวิไลรัตน์ ลีลาคหกิจโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ มุสิกวงศ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวดุษฎี สุประดิษฐ์ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ประธานกรรมการ
2. นางสาวภคภัทร อิทธิศุภกุล โรงเรียนวัดป่าประดู่ กรรมการ
3. นางสาวกิตติยา อัปการัตน์ โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นายพลพจน์ ชูเชิืดโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางพรรณี กรุณานนท์โรงเรียนวัดป่าประดู่ ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ดามังโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม กรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ จันทะกาสีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
4. นางสุมาลี วังทรายทองโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์ โรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ศรัทธาผลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
3. นางสาวกุลวดี พงษ์ชีพโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัญรินทร์ สิริพิชญาศานต์โรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสุนันทา วิเศษสุวรรณ์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ศรัทธาผลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยองกรรมการ
3. นางสาวกุลวดี พงษ์ชีพโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัญรินทร์ สิริพิชญาศานต์โรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวสุนันทา วิเศษสุวรรณ์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย เปี่ยมพงษ์สานต์ศิลปินดีเด่นจังหวัดระยอง สาขาทัศนศิลป์ด้านประณีตศิลป์ แกะสลักเครื่องสดมรดกแผ่นดินสยามประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา วิมลรัตน์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางกองชุน ศรีบุรินทร์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริกมล วุฒิอินทร์โรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวเพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เปี่ยมพงษ์สานต์ศิลปินดีเด่นจังหวัดระยอง สาขาทัศนศิลป์ด้านประณีตศิลป์ แกะสลักเครื่องสดมรดกแผ่นดินสยามประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา วิมลร้ัตน์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางกองชุน ศรีบุรินทร์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริกมล วุฒิอินทร์โรงเรียนระยองวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวเพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]