งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18 ระยอง1
ระหว่าง วันที่ 2 - 9 เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สนามโรงเรียนเทศบาลปากน้ำ 9 ต.ค. 2560 ลงทะเบียนคณะกรรมการ ครู นักเรียน ที่มาร่วมการแข่งขัน ณ โรงยิม โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ สนามโรงเรียนเทศบาลปากน้ำ 9 ต.ค. 2560 ลงทะเบียนคณะกรรมการ ครู นักเรียน ที่มาร่วมการแข่งขัน ณ โรงยิม โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ห้องประชุมอาคารประชาอุปถัมภ์ 9 ต.ค. 2560 ลงทะเบียนคณะกรรมการ ครู นักเรียน ที่มาร่วมการแข่งขัน ณ โรงยิม โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง 223 9 ต.ค. 2560 ลงทะเบียนคณะกรรมการ ครู นักเรียน ที่มาร่วมการแข่งขัน ณ โรงยิม โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง 223 9 ต.ค. 2560 ลงทะเบียนคณะกรรมการ ครู นักเรียน ที่มาร่วมการแข่งขัน ณ โรงยิม โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ อาคารเรียน 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 9 ต.ค. 2560 ลงทะเบียนคณะกรรมการ ครู นักเรียน ที่มาร่วมการแข่งขัน ณ โรงยิม โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 ต.ค. 2560 ลงทะเบียนคณะกรรมการ ครู นักเรียน ที่มาร่วมการแข่งขัน ณ โรงยิม โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง 223 9 ต.ค. 2560 ลงทะเบียนคณะกรรมการ ครู นักเรียน ที่มาร่วมการแข่งขัน ณ โรงยิม โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง 223 9 ต.ค. 2560 ลงทะเบียนคณะกรรมการ ครู นักเรียน ที่มาร่วมการแข่งขัน ณ โรงยิม โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]