สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนารีวุฒิ สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. นางสาวธัญลักขณ์  ภูริวัฒน์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ห้อยมาลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร  คุ้มพุ่ม
 
1. นางสาวสุภาดา  ทำจะดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ธนปาลีวงศ์
 
1. นางพวงรัตน์  หมันประสงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวชมพุนุช  เรืองสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภาดา  ทำจะดี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงชาลิสา  นราแก้ว
 
1. นางสาวน้ำฝน  ห้อยมาลา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76.58 เงิน 4 1. นางสาววศิณี  บุญวิธวาเจริญ
 
1. นางสาวสุภาดา  ทำจะดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 4 1. นางสาวกชกร  พวงลำเจียก
 
1. นางพวงรัตน์  หมันประสงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กาญจนวุฒิธรรม
2. เด็กหญิงวศินา  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงวศินี  หอมจันทร์
 
1. นางพวงรัตน์  หมันประสงค์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 8 1. นางสาวประกายดาว  ดุษฎีตรีรัตน์
2. นางสาวภัครินทร์  ประจงกร
3. นางสาวอัญชลี  เสร็จกิจ
 
1. นางสาวสุภาดา  ทำจะดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนพร  ระกุล
2. นางสาวพักตร์เพียงดาว  บุดดาเจริญ
 
1. นางสาวน้ำฝน  ห้อยมาลา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นางสาวตยาคี  อยู่อ่อน
2. นางสาวสมฤทัย  มั่นคง
 
1. นางสาวสุภาดา  ทำจะดี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรียานุช  ภัทรวงษ์วิเศษ
 
1. นางญดา  มั่นคง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวณภัทรสร  พระนอนเขตต์
 
1. นางสาวชลธิชา  ยามช่วง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนนท์นรี  ธเนศนิตย์
 
1. นางสุวรรณี  พึ่งสุนทร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นางสาวมาลินี  วงษ์วิบูลย์สิน
 
1. นางสุวรรณี  พึ่งสุนทร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวสกุลรัตน์  ทันจิต
 
1. นางสุวรรณี  พึ่งสุนทร
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาณิศา  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวญาณิศา  อินทรประเสริฐ
3. นางสาวสุภาวรรณ  ตันธนไพบูลย์
 
1. นางสาวกาญจนา  โพธิ์เย็น
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  ภัทรวงษ์วิเศษ
2. นางสาวนนธิชา  เงินพิสุทธิ์ศิลป์
3. นางสาวอรอุมา  ขนิษฐบุตร
 
1. นางมยุรี  แสวงทอง
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทศวรรณ  ทับเณร
2. เด็กหญิงธันยพร  ศรุตยานันท์
3. เด็กหญิงบงกช  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวนริศรา  โกวเครือ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริยา  จันทร์สรณ์
2. เด็กหญิงญาธิดา  เลิศภิรมย์ธรรม
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ปรีดาเจริญ
 
1. นางประภัศสร  สุทธิรัตนากร
2. นางสมชวน  ทีคำ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  หมีลำพอง
2. นางสาวรวินท์  ตันมงคลกาญจน
3. นางสาวเพชรลดา  ปัดทอง
 
1. นางจันทิมา  รชตะวณิชย์
2. นางสาววรรณิดา  บุตรพลับ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  วิริยาลัย
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  จิตรดา
3. เด็กหญิงบุษกร  ชินชนะถาวร
4. เด็กหญิงปัญชญาดา  เต่าแย้ม
5. เด็กหญิงพรรณวษา  ลิ้มสุวรรณ
 
1. นายวัชรินทร์  สุวดินทร์กูร
2. นางยอดสร้อย  สุขสาคร
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลชนก  สาลี
2. นางสาวชนกนันท์  ณ วังขนาย
3. นางสาวธัญชนก  ลือรัตนชัยกิจ
4. นางสาวศรัณยา  ชินชนะถาวร
5. นางสาวสรัลรัตน์  ชวนชื่น
 
1. นายวัชรินทร์  สุวดินทร์กูร
2. นางยอดสร้อย  สุขสาคร
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงนพนรา  ชูนาม
 
1. นางสาวจุฑามาส  เชิญธงไชย
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาววณิตา  เพชรอินทร์
 
1. นางสาวมลประภา  ใจรื่น
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีรนันท์  นกขุนทอง
2. นางสาวชัชชญา  ดอนวัดไพร
3. นางสาวณัฐพัชร์  วุฒิเจริญภูรี
4. นางสาวดวงหทัย  จิตการุณ
5. นางสาวปริณดา  ปานโต
6. นางสาวปริยากร  อรภักดี
7. นางสาวพรชิดา  ตั้งใจจริง
8. นางสาวสุพิชชา  จำปาทอง
9. นางสาวเพชรรัตน์  สุพร
 
1. นางสุทธดา  ดอนวัดไพร
2. นางสาวสุนทรี  รูปสูง
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา  กสิกิจเมธา
2. นางสาววัลวิภา  โรจนธีระวัฒน์
 
1. นางสาวดุษฎี  แสนตุ้ม
2. นางนฤมล  บูรณะนันทสิริ
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวศุภาพิชญ์  จำปาทอง
2. นางสาวสุรัตน  มุรธาวานิช
 
1. นางสาวดุษฎี  แสนตุ้ม
2. นางนฤมล  บูรณะนันทสิริ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงภสิณี  สระลอย
 
1. นางสาวศิริจิต  ทองอร่าม
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวพรรณธนภรณ์  คงสบาย
 
1. นางสาวศิริจิต  ทองอร่าม
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิภัสนันฐ์  เจริญจิตปัญจ์
 
1. นางสาวศิริจิต  ทองอร่าม
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวชไมพร  หมอทอง
 
1. นางสาวศิริจิต  ทองอร่าม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.64 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรพร  ศรีพุทธานิสรณ์
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.31 ทอง 5 1. นางสาวปาลิดา  พรหมชาติ
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ผ่องอินทรี
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิลมิกา  เลิศวิไลลักษณ์
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐวรา  อุณหะจิรังรักษ์
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเมธาวดี  ศรีบานเย็น
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาวประกาย  บูชาบุตร
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิลมิกา  เลิศวิไลลักษณ์
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวจุฑามาศ  เกิดกันชีพ
2. นางสาวสริตา  โสภากุลวิจิตรา
 
1. นายวัชรินทร์  สุวดินทร์กูร
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนกนันท์  ณ วังขนาย
2. นางสาวเพ็ญแข  ทิวากร
 
1. นายวัชรินทร์  สุวดินทร์กูร
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ไวทยสุวรรณ
2. เด็กหญิงวิภัสนันฐ์  เจริญจิตปัญจ์
 
1. นางยอดสร้อย  สุขสาคร
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธิติมน  กรดเครือ
2. เด็กหญิงหทัยชนก  พิมพ์พงษ์
 
1. นางยอดสร้อย  สุขสาคร
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิติยา  ย้อยดี
2. นางสาววรวลัญธ์  บุยวิธวาเจริญ
 
1. นางสาวรัชนก  นันทพรหมมา
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวกมลชนก  สาลี
2. นางสาวสิรินภรณ์  ศรีโชติ
 
1. นายวัชรินทร์  สุวดินทร์กูร
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิติวรรณ  สุขนิ่ม
2. นางสาวแก้มพลอย  ด้วงน้อย
3. เด็กหญิงโยษิตา  เวชวงศ์
 
1. นางมยุรี  อธิคมสวัสดิ์
2. นางนิชดา  ไวอำภี