สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนารีวุฒิ สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. นางสาวธัญลักขณ์  ภูริวัฒน์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ห้อยมาลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 8 1. นางสาวประกายดาว  ดุษฎีตรีรัตน์
2. นางสาวภัครินทร์  ประจงกร
3. นางสาวอัญชลี  เสร็จกิจ
 
1. นางสาวสุภาดา  ทำจะดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 6 1. นางสาวตยาคี  อยู่อ่อน
2. นางสาวสมฤทัย  มั่นคง
 
1. นางสาวสุภาดา  ทำจะดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรียานุช  ภัทรวงษ์วิเศษ
 
1. นางญดา  มั่นคง