สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนารีวุฒิ สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 4 1. นางสาวกชกร  พวงลำเจียก
 
1. นางพวงรัตน์  หมันประสงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กาญจนวุฒิธรรม
2. เด็กหญิงวศินา  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงวศินี  หอมจันทร์
 
1. นางพวงรัตน์  หมันประสงค์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวณภัทรสร  พระนอนเขตต์
 
1. นางสาวชลธิชา  ยามช่วง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 4 1. นางสาวมาลินี  วงษ์วิบูลย์สิน
 
1. นางสุวรรณี  พึ่งสุนทร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวสกุลรัตน์  ทันจิต
 
1. นางสุวรรณี  พึ่งสุนทร
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาณิศา  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวญาณิศา  อินทรประเสริฐ
3. นางสาวสุภาวรรณ  ตันธนไพบูลย์
 
1. นางสาวกาญจนา  โพธิ์เย็น
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา  กสิกิจเมธา
2. นางสาววัลวิภา  โรจนธีระวัฒน์
 
1. นางสาวดุษฎี  แสนตุ้ม
2. นางนฤมล  บูรณะนันทสิริ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธิติมน  กรดเครือ
2. เด็กหญิงหทัยชนก  พิมพ์พงษ์
 
1. นางยอดสร้อย  สุขสาคร