สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนารีวุฒิ สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวชมพุนุช  เรืองสุวรรณ
 
1. นางสาวสุภาดา  ทำจะดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79.25 เงิน 6 1. เด็กหญิงชาลิสา  นราแก้ว
 
1. นางสาวน้ำฝน  ห้อยมาลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76.58 เงิน 4 1. นางสาววศิณี  บุญวิธวาเจริญ
 
1. นางสาวสุภาดา  ทำจะดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงธนพร  ระกุล
2. นางสาวพักตร์เพียงดาว  บุดดาเจริญ
 
1. นางสาวน้ำฝน  ห้อยมาลา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  ภัทรวงษ์วิเศษ
2. นางสาวนนธิชา  เงินพิสุทธิ์ศิลป์
3. นางสาวอรอุมา  ขนิษฐบุตร
 
1. นางมยุรี  แสวงทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทศวรรณ  ทับเณร
2. เด็กหญิงธันยพร  ศรุตยานันท์
3. เด็กหญิงบงกช  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวนริศรา  โกวเครือ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  วิริยาลัย
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  จิตรดา
3. เด็กหญิงบุษกร  ชินชนะถาวร
4. เด็กหญิงปัญชญาดา  เต่าแย้ม
5. เด็กหญิงพรรณวษา  ลิ้มสุวรรณ
 
1. นายวัชรินทร์  สุวดินทร์กูร
2. นางยอดสร้อย  สุขสาคร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงนพนรา  ชูนาม
 
1. นางสาวจุฑามาส  เชิญธงไชย
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวศุภาพิชญ์  จำปาทอง
2. นางสาวสุรัตน  มุรธาวานิช
 
1. นางสาวดุษฎี  แสนตุ้ม
2. นางนฤมล  บูรณะนันทสิริ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงภสิณี  สระลอย
 
1. นางสาวศิริจิต  ทองอร่าม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวพรรณธนภรณ์  คงสบาย
 
1. นางสาวศิริจิต  ทองอร่าม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวชไมพร  หมอทอง
 
1. นางสาวศิริจิต  ทองอร่าม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ผ่องอินทรี
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวจุฑามาศ  เกิดกันชีพ
2. นางสาวสริตา  โสภากุลวิจิตรา
 
1. นายวัชรินทร์  สุวดินทร์กูร
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวกมลชนก  สาลี
2. นางสาวสิรินภรณ์  ศรีโชติ
 
1. นายวัชรินทร์  สุวดินทร์กูร