สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนารีวุฒิ สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร  คุ้มพุ่ม
 
1. นางสาวสุภาดา  ทำจะดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ธนปาลีวงศ์
 
1. นางพวงรัตน์  หมันประสงค์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนนท์นรี  ธเนศนิตย์
 
1. นางสุวรรณี  พึ่งสุนทร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจริยา  จันทร์สรณ์
2. เด็กหญิงญาธิดา  เลิศภิรมย์ธรรม
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ปรีดาเจริญ
 
1. นางประภัศสร  สุทธิรัตนากร
2. นางสมชวน  ทีคำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  หมีลำพอง
2. นางสาวรวินท์  ตันมงคลกาญจน
3. นางสาวเพชรลดา  ปัดทอง
 
1. นางจันทิมา  รชตะวณิชย์
2. นางสาววรรณิดา  บุตรพลับ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาววณิตา  เพชรอินทร์
 
1. นางสาวมลประภา  ใจรื่น
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจีรนันท์  นกขุนทอง
2. นางสาวชัชชญา  ดอนวัดไพร
3. นางสาวณัฐพัชร์  วุฒิเจริญภูรี
4. นางสาวดวงหทัย  จิตการุณ
5. นางสาวปริณดา  ปานโต
6. นางสาวปริยากร  อรภักดี
7. นางสาวพรชิดา  ตั้งใจจริง
8. นางสาวสุพิชชา  จำปาทอง
9. นางสาวเพชรรัตน์  สุพร
 
1. นางสุทธดา  ดอนวัดไพร
2. นางสาวสุนทรี  รูปสูง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.64 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรพร  ศรีพุทธานิสรณ์
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.31 ทอง 5 1. นางสาวปาลิดา  พรหมชาติ
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิลมิกา  เลิศวิไลลักษณ์
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐวรา  อุณหะจิรังรักษ์
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเมธาวดี  ศรีบานเย็น
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาวประกาย  บูชาบุตร
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิลมิกา  เลิศวิไลลักษณ์
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนกนันท์  ณ วังขนาย
2. นางสาวเพ็ญแข  ทิวากร
 
1. นายวัชรินทร์  สุวดินทร์กูร
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ไวทยสุวรรณ
2. เด็กหญิงวิภัสนันฐ์  เจริญจิตปัญจ์
 
1. นางยอดสร้อย  สุขสาคร
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิติยา  ย้อยดี
2. นางสาววรวลัญธ์  บุยวิธวาเจริญ
 
1. นางสาวรัชนก  นันทพรหมมา
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิติวรรณ  สุขนิ่ม
2. นางสาวแก้มพลอย  ด้วงน้อย
3. เด็กหญิงโยษิตา  เวชวงศ์
 
1. นางมยุรี  อธิคมสวัสดิ์
2. นางนิชดา  ไวอำภี