สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธีรศาสตร์ สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงชลิษา  รัตนโภคากุล
 
1. นางสาวเทียมจันทร์  เง็กคร้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรลดา  นิรันตสุข
 
1. นางสาวจรัส  จงจอหอ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภานรินทร์  ค้าแหวน
 
1. นางกังสดาล  เกียรติศิริ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  เสริมศรี
2. เด็กหญิงประภาสิริ  ทองอิ่ม
 
1. นางสาวเทียมจันทร์  เง็กคร้อย
2. นางกังสดาล  เกียรติศิริ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนัท  จีระฤทธิกร
 
1. นางบุญจันทร์  สร้อยสมุทร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกุลปพัชร  ลี้วัฒนาไพศาล
 
1. นางศรีไพร  หนูเกตุ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยะณัฐ  เหมศรี
2. เด็กหญิงพัชรพร  บุญชุ่ม
3. เด็กหญิงพิมญาดา  นิลวรรณา
 
1. นายประวิทย์  นพรัตน์
2. นางวัชราภรณ์  รัตนพิศิฏฐ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงคริสต์มาส  ชวลิตบำรุง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่เฮ้ง
3. เด็กหญิงปวีณนุช  จีนอิ่ม
 
1. นายประวิทย์  นพรัตน์
2. นายบุญลาภ  กลิ่นอุบล
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  รุ่งกระจ่าง
2. เด็กหญิงรมย์ธีรา  ขันธ์เครือ
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ยะคำดุก
 
1. นางวัชราภรณ์  รัตนพิศิฏฐ์
2. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใบไม้
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงศ์เจริญศิริ
3. เด็กหญิงชลัญญา  ไชยสงเคราะห์
4. เด็กหญิงนุชนาถ  กระต่ายทอง
5. เด็กหญิงเฌอเอม  ิอินจีน
 
1. นายวิศรุต  ปัญจลาภสกุล
2. นายจิรศักดิ์  อ่ำขำ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงสาธิดา  แสงเทียน
 
1. นางประไพ  แก้วจีน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กชายคุณากร  อุดมสุข
2. เด็กหญิงศศิพิมล  ทินเจริญเศรษฐ
 
1. นางประไพ  แก้วจีน
2. นางสาวพัชรินทร์  วาณิชพิเชียร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์  กรวิจารศิลป์
 
1. นายพรพจน์  ภูสี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นิ่มน้อย
 
1. นายพรพจน์  ภูสี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวิศ  บุญเชิด
 
1. นายพรพจน์  ภูสี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.98 เงิน 6 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มิเกลี้ยง
 
1. นางสาวอลิสา  กุดาศรี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรินรดา  หลอยส่วน
 
1. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ
 
1. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชญาณ์พิมพ์  จันทร์ฟอง
 
1. นายพัฒนา  ธูปหอม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.49 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ
 
1. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาณิศรา  ตันเจริญศิริรัตน์
 
1. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  กระแสโสม
2. เด็กหญิงณัฐชา  ช่วยชูเชิด
3. เด็กชายปฏิพล  สุขสา
4. เด็กชายภูวเดช  ดอกกลอย
5. เด็กหญิงมนธิสา  กาญจนฉายา
6. เด็กหญิงมัลลิกา  สุขประเสริฐ
7. เด็กหญิงลภัสรดา  จิตรานนท์
8. เด็กชายสิทธิพันธ์  รามัญ
9. เด็กชายสุทธิพจน์  ม่วงเจริญ
10. เด็กชายอภิชัย  วันนิยม
11. เด็กหญิงอุไรพร  แดงสี
12. เด็กชายิปิยภัทร  ผ่องใส
 
1. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
2. นายพัฒนา  ธูปหอม
3. นางสาวสุธีรา  เตี้ยมเครือ
4. นางสาวพิทยาภรณ์  เห็นวิสุทธิ์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองบุญส่ง
2. เด็กชายภัทรพล  อ้องาม
 
1. นายศักดิ์ชัย  สว่างงาม
2. นางสาวพนิดา  กิจเจริญ