สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธีรศาสตร์ สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรลดา  นิรันตสุข
 
1. นางสาวจรัส  จงจอหอ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  เสริมศรี
2. เด็กหญิงประภาสิริ  ทองอิ่ม
 
1. นางสาวเทียมจันทร์  เง็กคร้อย
2. นางกังสดาล  เกียรติศิริ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยะณัฐ  เหมศรี
2. เด็กหญิงพัชรพร  บุญชุ่ม
3. เด็กหญิงพิมญาดา  นิลวรรณา
 
1. นายประวิทย์  นพรัตน์
2. นางวัชราภรณ์  รัตนพิศิฏฐ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงคริสต์มาส  ชวลิตบำรุง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่เฮ้ง
3. เด็กหญิงปวีณนุช  จีนอิ่ม
 
1. นายประวิทย์  นพรัตน์
2. นายบุญลาภ  กลิ่นอุบล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงสาธิดา  แสงเทียน
 
1. นางประไพ  แก้วจีน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กชายคุณากร  อุดมสุข
2. เด็กหญิงศศิพิมล  ทินเจริญเศรษฐ
 
1. นางประไพ  แก้วจีน
2. นางสาวพัชรินทร์  วาณิชพิเชียร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์  กรวิจารศิลป์
 
1. นายพรพจน์  ภูสี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.98 เงิน 6 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มิเกลี้ยง
 
1. นางสาวอลิสา  กุดาศรี