สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพินทร์พิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพัสสรณ์  ชุ่มอิน
 
1. นางนวลจันทร์  จันทร์คำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  พิทักษ์สัตยาพรต
 
1. นางดารุณี  แดงด้วง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูวนาถ  สิงหราช
 
1. นายบุญชัย  จารุเรืองศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อ่วมเครือ
 
1. นางสุพา  สุขพันธ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 16 1. เด็กชายพรเทพ  อมรปิยสิริกุล
2. เด็กหญิงสุพรรษา  คำผาย
 
1. นางสุพา  สุขพันธ์
2. นางสาวเกศินี  สวนแก้ว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงธันยนันท์  คล้ายจู
 
1. นายคมชนันท์  พงษ์ติกานนท์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงวรัชญา  จังพานิช
 
1. นายคมชนันท์  พงษ์ติกานนท์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กชายจิรายุ  แคล้วเครือ
 
1. นายคมชนันท์  พงษ์ติกานนท์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เม่งผ่อง
2. เด็กหญิงปิยพร  พันธ์แจ่ม
 
1. นายคมชนันท์  พงษ์ติกานนท์
2. นางสาวจรีภรณ์  อุทุมพร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีสว่าง
 
1. นายคมชนันท์  พงษ์ติกานนท์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัฒน์  ชูเชิด
 
1. นางสาวอัญชนา  คนหลัก
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนิชา  เชาว์ฉลาด
 
1. นางสาวอัญชนา  คนหลัก
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายถิรภาพ  มณีขำ
2. เด็กหญิงธนาตา  เม่งผ่อง
3. เด็กหญิงมานิตา  อินทร์ปัญญา
4. เด็กชายยศพล  เครืออยู่
5. เด็กหญิงอินทิรา  จันทร์หอม
 
1. นายวรุฒ  รุ่งเรืองวัฒนโชติ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  เครือสงค์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอื้อบุญมีสิริ
 
1. นายนริศศร  นันทวิสุทธิ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายจักรวาล  สิทธิประเสริฐ
2. เด็กชายนันทพงศ์  กิจจึงเจริญ
 
1. นายวรุฒ  รุ่งเรืองวัฒนโชติ
2. นายเสฎฐวุฒิ  แสนศรศรี
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์เทียมจันทร์
2. เด็กชายปฏิภาณ  พัสตรเภที
 
1. นายเสฎฐวุฒิ  แสนศรศรี
2. นายวรุฒ  รุ่งเรืองวัฒนโชติ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายธาดา  พุทธา
2. เด็กชายสิรวิชญ์  แพงป้อง
 
1. นายวรุฒ  รุ่งเรืองวัฒนโชติ
2. นายเสฎฐวุฒิ  แสนศรศรี