สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพินทร์พิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 16 1. เด็กชายพรเทพ  อมรปิยสิริกุล
2. เด็กหญิงสุพรรษา  คำผาย
 
1. นางสุพา  สุขพันธ์
2. นางสาวเกศินี  สวนแก้ว
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนิชา  เชาว์ฉลาด
 
1. นางสาวอัญชนา  คนหลัก
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  เครือสงค์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอื้อบุญมีสิริ
 
1. นายนริศศร  นันทวิสุทธิ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายธาดา  พุทธา
2. เด็กชายสิรวิชญ์  แพงป้อง
 
1. นายวรุฒ  รุ่งเรืองวัฒนโชติ
2. นายเสฎฐวุฒิ  แสนศรศรี