สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพวิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงปริณดา  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางศรินภัสร์  ห้วยหงษ์ทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายธรรมสรณ์  บรรจง
 
1. นางสาวศิริพร  คูณมา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายธีรวัฒน์  เมฆปั้น
 
1. นางสาวศิริพร  คูณมา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  เรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงปนัดดา  พันปี
3. เด็กหญิงเกวลิน  วารีอุดม
 
1. นางวิภารัตน์  เนียนไธสง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จีนเพ็ง
2. เด็กหญิงกรวรรณ  เสือแป้น
3. เด็กหญิงธมกร  อาชวชาลี
 
1. นางวิภารัตน์  เนียนไธสง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชกมล  เนียนไธสง
 
1. นางพรปวีณ์  ศตพรไกรวัฒน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายคมชาญ  บัวศรีใส
2. เด็กหญิงสุชัญญา  กันบาง
 
1. นางพรปวีณ์  ศตพรไกรวัฒน์
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  ท่าผา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 -    
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 71.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ประพันธ์
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีสะอาด
3. เด็กชายบูรพา  ศรีสำราญ
4. เด็กชายศุภกิจ  สุดใจ
5. เด็กชายเมธสมิทธ  ยิ้มหริ่ม
 
1. นายณัตพล  โสภา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.99 เงิน 10 1. เด็กหญิงอุษา  จันทร์เทวี
 
1. นายณัตพล  โสภา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  นาสิงห์
 
1. นายณัตพล  โสภา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.81 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิประวีณ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายณัตพล  โสภา
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงณิชากร  เถื่อนคุ้ม
2. เด็กหญิงนวพร  ใพรวรรณ์
3. เด็กหญิงปรินาภา  แปดนาวา
 
1. นางศิริเพ็ญ  นันทสกุลการ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายณัตพล  พรหมศร
2. เด็กชายศุภลักษณ์  น้ำใจตรง
 
1. นางสาวณภัทร  ศิริประสพ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิธินาฏ  คุ้มภัย
2. เด็กหญิงศิรประภา  เตี่ยงเกตุ
 
1. นางสาวณภัทร  ศิริประสพ