สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพวิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จีนเพ็ง
2. เด็กหญิงกรวรรณ  เสือแป้น
3. เด็กหญิงธมกร  อาชวชาลี
 
1. นางวิภารัตน์  เนียนไธสง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณิชกมล  เนียนไธสง
 
1. นางพรปวีณ์  ศตพรไกรวัฒน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กชายคมชาญ  บัวศรีใส
2. เด็กหญิงสุชัญญา  กันบาง
 
1. นางพรปวีณ์  ศตพรไกรวัฒน์
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  ท่าผา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.81 ทอง 4 1. เด็กหญิงสิประวีณ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายณัตพล  โสภา