สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่ามะขามวิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายสรวิช  วิเชียรรัตน์
2. เด็กชายอภิเดช  ศรเจริญสมบัติ
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เตี้ยเนตร
 
1. นางพิรานันท์  โคตรนู
2. นางลำจวน  ปัญญาวรพงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นางสาวกฤติยา  สายศรี
2. นายทรงสิทธิ์  ทรงสนามทิพย์
3. นางสาวพรชิตา  ขาวสะอาด
 
1. นายไกรพิชิต  ปูรณวัฒนกุล
2. นางลำจวน  ปัญญาวรพงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พุฒเฉลิม
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  สนน้อย
3. เด็กหญิงอริสา  ย่อมเที่ยงแท้
 
1. นางสาวจรินทิพย์  ธรรมสฤษดิ์
2. นางพิรานันท์  โคตรนู
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพลอย  บุญก่อสร้าง
2. นางสาวยุพารัตน์  พุฒเฉลิม
3. นางสาววรรณิภา  อินทร
 
1. นางสาวสินี  กำเนิดมงคล
2. นางลำจวน  ปัญญาวรพงศ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราพร  ช่างเหล็ก
2. นางสาวลักขณา  ภาคภูมิ
3. นายโสภณ  บุญประโคน
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  ยุงรัมย์
2. นายไกรพิชิต  ปูรณวัฒนกุล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนานา  นิยม
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  แสงน้อย
3. เด็กหญิงน้ำหวาน  ปลูกไม้ดี
4. เด็กชายวรากร  วงศ์แก้ว
5. เด็กหญิงสุวนันท์  พุ่มฉายา
 
1. นายราเมศร์  ภาวะไพบูลย์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เรืองเกษา
2. เด็กชายรัตนากร  ตันเต็มทรัพย์
 
1. นายราเมศร์  ภาวะไพบูลย์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายนันทวัฒน์  แย้มจัตุรัส
2. นางสาวอัญชิสา  สตราคาม
 
1. นายราเมศร์  ภาวะไพบูลย์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ผิวงาม
2. เด็กหญิงบุษราคัม  นาคโต
 
1. นายปรีชา  พูลเปี่ยม
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 9 1. นางสาวชิดชนก  บุญหู้
2. นายพิสิษฐ์  พิกุลแก้ว
 
1. นางธนวรินทร์  เลื่อมอารมณ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงอารียา  พุกภูษา
 
1. นางกุลธิดา  เกตุรามฤทธิ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวกนกวรรณ  โตทุ้ย
 
1. นางกุลธิดา  เกตุรามฤทธิ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เปียช่วง
 
1. นางกุลธิดา  เกตุรามฤทธิ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายพิรัชชัย  สอนใจ
2. เด็กหญิงเกวลิน  อินทฤทธิ์
 
1. นางชูติวรรณ  อุ่มสาตร์
2. นางสาวกุลธิดา  เปล่งปลั่ง
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดลญา  ท่านกเอี้ยง
2. เด็กหญิงธันยพร  อินเหมรา
3. เด็กหญิงสมฤดี  ปานณรงค์
 
1. นางภัคพิมล  มาศภากร
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  พุ่มฉายา
 
1. นางกุลธิดา  เกตุรามฤทธิ์