สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่ามะขามวิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พุฒเฉลิม
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  สนน้อย
3. เด็กหญิงอริสา  ย่อมเที่ยงแท้
 
1. นางสาวจรินทิพย์  ธรรมสฤษดิ์
2. นางพิรานันท์  โคตรนู
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพลอย  บุญก่อสร้าง
2. นางสาวยุพารัตน์  พุฒเฉลิม
3. นางสาววรรณิภา  อินทร
 
1. นางสาวสินี  กำเนิดมงคล
2. นางลำจวน  ปัญญาวรพงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราพร  ช่างเหล็ก
2. นางสาวลักขณา  ภาคภูมิ
3. นายโสภณ  บุญประโคน
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  ยุงรัมย์
2. นายไกรพิชิต  ปูรณวัฒนกุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เรืองเกษา
2. เด็กชายรัตนากร  ตันเต็มทรัพย์
 
1. นายราเมศร์  ภาวะไพบูลย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายนันทวัฒน์  แย้มจัตุรัส
2. นางสาวอัญชิสา  สตราคาม
 
1. นายราเมศร์  ภาวะไพบูลย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เปียช่วง
 
1. นางกุลธิดา  เกตุรามฤทธิ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดลญา  ท่านกเอี้ยง
2. เด็กหญิงธันยพร  อินเหมรา
3. เด็กหญิงสมฤดี  ปานณรงค์
 
1. นางภัคพิมล  มาศภากร
 
8 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  พุ่มฉายา
 
1. นางกุลธิดา  เกตุรามฤทธิ์