สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอังสุมา  ต๋องเรียน
 
1. นางสาวศาลินี  ม่วงชุ่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   แสงรักษา
 
1. นางสาวศาลินี  ม่วงชุ่ม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวบุษรินทร์  บุญคง
 
1. นางสาวศาลินี  ม่วงชุ่ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 7 1. นางสาวชาญริณี  พึ่งบำรุง
2. นางสาวพรรษา  วงษ์ถม
3. นางสาวอรนุช  จีบฟัก
 
1. นางสาวศาลินี  ม่วงชุ่ม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ชูธงชัย
 
1. นางสาวฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 12 1. นายพีรฉัตร  นวมดี
 
1. นางสาวฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิวกร  เอี่ยมขำ
2. เด็กชายสหชัย  สร้อยสุวรรณ
 
1. นางสาวฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายภัทรพงษ์  บุญรอด
 
1. นางสาวฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงทัศนาวลัย  ทองดี
 
1. นางสาวฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปาจรีย์  อภิชิตพงษ์พันธ์
 
1. นางสาวฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผ่องแพร
2. เด็กหญิงสิรีธร  กันอรุณ
 
1. นางสาวธันย์ชนก  สุ่นจันทร์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวปิ่นสุดา  จันทร์เหลี่ยม
2. นายอชิตพล  เพื่อมเสม
 
1. นางสาวธันย์ชนก  สุ่นจันทร์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงศิริพร  ผ่องแพร
2. เด็กหญิงเปรมกมล  สอาดจิตวิไล
 
1. นายสุรพัชร  เกตุรัตน์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวนภสร  บุญญา
2. นางสาวศรัญญา  พุกนิลฉาย
 
1. นายสุรพัชร  เกตุรัตน์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  บุญญา
2. เด็กหญิงสุธาสินี  แซ่เล้า
 
1. นายนันทนัท  ทรัพย์ประเสริฐ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.98 เงิน 7 1. นายวิทวัส  แก่นไร่
 
1. นางสรัญญา  สุทธิสุคนธ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.31 เงิน 11 1. เด็กหญิงชรินันท์  อุดม
 
1. นางสรัญญา  สุทธิสุคนธ์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลักษณา  แสงสว่าง
 
1. นางสรัญญา  สุทธิสุคนธ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวยุพารัตน์  ลิมาคม
 
1. นางสรัญญา  สุทธิสุคนธ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายจิรศักดิ์  มลแว่น
2. เด็กชายภูริต  ศุกระศร
 
1. นางสาวปัทมาวรรณ  เกิดแก้ว
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญารัตน์  มหาพงษ์
2. นางสาวณัฐนิชา  นวมดี
 
1. นางสาวปัทมาวรรณ  เกิดแก้ว