สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอังสุมา  ต๋องเรียน
 
1. นางสาวศาลินี  ม่วงชุ่ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 7 1. นางสาวชาญริณี  พึ่งบำรุง
2. นางสาวพรรษา  วงษ์ถม
3. นางสาวอรนุช  จีบฟัก
 
1. นางสาวศาลินี  ม่วงชุ่ม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ชูธงชัย
 
1. นางสาวฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 12 1. นายพีรฉัตร  นวมดี
 
1. นางสาวฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงทัศนาวลัย  ทองดี
 
1. นางสาวฐิตาพร  ตันเจริญรัตน์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงศิริพร  ผ่องแพร
2. เด็กหญิงเปรมกมล  สอาดจิตวิไล
 
1. นายสุรพัชร  เกตุรัตน์