สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   แสงรักษา
 
1. นางสาวศาลินี  ม่วงชุ่ม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวปิ่นสุดา  จันทร์เหลี่ยม
2. นายอชิตพล  เพื่อมเสม
 
1. นางสาวธันย์ชนก  สุ่นจันทร์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวนภสร  บุญญา
2. นางสาวศรัญญา  พุกนิลฉาย
 
1. นายสุรพัชร  เกตุรัตน์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายจิรศักดิ์  มลแว่น
2. เด็กชายภูริต  ศุกระศร
 
1. นางสาวปัทมาวรรณ  เกิดแก้ว