สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวบุษรินทร์  บุญคง
 
1. นางสาวศาลินี  ม่วงชุ่ม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผ่องแพร
2. เด็กหญิงสิรีธร  กันอรุณ
 
1. นางสาวธันย์ชนก  สุ่นจันทร์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  บุญญา
2. เด็กหญิงสุธาสินี  แซ่เล้า
 
1. นายนันทนัท  ทรัพย์ประเสริฐ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.98 เงิน 7 1. นายวิทวัส  แก่นไร่
 
1. นางสรัญญา  สุทธิสุคนธ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.31 เงิน 11 1. เด็กหญิงชรินันท์  อุดม
 
1. นางสรัญญา  สุทธิสุคนธ์