สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดำเนินวิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  เจียมเหลือง
 
1. นางสาวกตวรรณ  วัฒนะพานิช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64.98 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภาวิณี  ลักษณะภู
 
1. นางสาวกตวรรณ  วัฒนะพานิช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  แสงมณี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ติ้นชัยภูมิ
 
1. นางสาวกตวรรณ  วัฒนะพานิช
2. นางสาวสุนีย์  อนันตศิริ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ร่มโพธิ์ใหญ่
 
1. นางวรรณดี  ชิดเครือ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงศุภนิดา  โล่เกียรติคุณ
 
1. นางวรรณดี  ชิดเครือ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฐนนท์  อันวยานนท์
2. เด็กหญิงภาวิณีย์  สิริวัฒน์ภิญโญ
3. เด็กชายเจียระไน  เต้นปักษี
 
1. นางสาวจรรยารัตน์  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  โชคประกอบบุญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติมา  โตแทน
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ติมนาค
 
1. นางสาวภัทรภา  ทับทิมผล
2. นางสาวอุบล  เจตสิกทัต
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปิณฐิรา  โอเปี่ยม
2. เด็กหญิงไพรินทร์  โจหิงค์
 
1. นายอรุณ  สอนไข่
2. นายสุวิทย์  โตภารา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนารีลักษณ์  ใจกล้า
 
1. นางกนกอร  คำนิ่มนวล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิชญานิน  อยู่คุ้ม
 
1. นางกนกอร  คำนิ่มนวล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงเอมิกา  นุธรรม
 
1. นางกนกอร  คำนิ่มนวล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงโชติรส  มณีด่านจาก
 
1. นางกนกอร  คำนิ่มนวล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บู๊ฮวด
 
1. นางกนกอร  คำนิ่มนวล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงช่อผกา  พีเกษมพรรณ
2. เด็กชายพิศิษฐ์  แซ่ตั๊น
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บุญเซี่ยง
 
1. นางกนกอร  คำนิ่มนวล
2. นางกุสุมา  เจาทวิภาต
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  ปานรักษ์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  สาดมะเริง
 
1. นายสกล  จันทร์เกตุ
2. นางวิภาดา  สวัสดิวิชัย
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 55.33 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงลลิตา  สุขสว่าง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เอี้ยวสุวรรณ
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  พลายงาม
 
1. นางสาวกตวรรณ  วัฒนะพานิช
2. นางสาวสุนีย์  อนันตศิริ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  แสนเทศ
2. เด็กหญิงธิติสุดา  วงศ์วิเศษศักดิ์
 
1. นายนราวุฒิ  ฟักอ่อน
2. นางณัฐปภัสร์  กุลชะ
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทร์ชื่น
2. เด็กหญิงประกายทิพย์  มณีอ่อน
3. เด็กชายวรเมธ  แป้นแหลม
 
1. นางศรีรัตน์  วุฒิโช
2. นางสาวลักขณา  บุญจันทร์