สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดำเนินวิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงบวรลักษณ์  เจียมเหลือง
 
1. นางสาวกตวรรณ  วัฒนะพานิช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  แสงมณี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ติ้นชัยภูมิ
 
1. นางสาวกตวรรณ  วัฒนะพานิช
2. นางสาวสุนีย์  อนันตศิริ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายอภิวิชญ์  ร่มโพธิ์ใหญ่
 
1. นางวรรณดี  ชิดเครือ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงศุภนิดา  โล่เกียรติคุณ
 
1. นางวรรณดี  ชิดเครือ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายณัฐนนท์  อันวยานนท์
2. เด็กหญิงภาวิณีย์  สิริวัฒน์ภิญโญ
3. เด็กชายเจียระไน  เต้นปักษี
 
1. นางสาวจรรยารัตน์  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  โชคประกอบบุญ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงปิณฐิรา  โอเปี่ยม
2. เด็กหญิงไพรินทร์  โจหิงค์
 
1. นายอรุณ  สอนไข่
2. นายสุวิทย์  โตภารา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 55.33 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงลลิตา  สุขสว่าง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เอี้ยวสุวรรณ
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  พลายงาม
 
1. นางสาวกตวรรณ  วัฒนะพานิช
2. นางสาวสุนีย์  อนันตศิริ