สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดำเนินวิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงนารีลักษณ์  ใจกล้า
 
1. นางกนกอร  คำนิ่มนวล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิชญานิน  อยู่คุ้ม
 
1. นางกนกอร  คำนิ่มนวล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงเอมิกา  นุธรรม
 
1. นางกนกอร  คำนิ่มนวล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงโชติรส  มณีด่านจาก
 
1. นางกนกอร  คำนิ่มนวล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บู๊ฮวด
 
1. นางกนกอร  คำนิ่มนวล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  ปานรักษ์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  สาดมะเริง
 
1. นายสกล  จันทร์เกตุ
2. นางวิภาดา  สวัสดิวิชัย
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  แสนเทศ
2. เด็กหญิงธิติสุดา  วงศ์วิเศษศักดิ์
 
1. นายนราวุฒิ  ฟักอ่อน
2. นางณัฐปภัสร์  กุลชะ