สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวันทามารีอา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงจีระวรรณ  จันทอง
 
1. นางสาวสุพร  อึ๊งโพธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเตชทัต  ลีจ้อย
 
1. นางปุณยนุช  ศิริอุดมภาส
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 9 1. เด็กชายณรงค์ชัย  แววบรรฑิต
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี่ยมสินสุข
 
1. นางนาฎอนงค์  น้ำชัยศรี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศุภนิดา  เซียวประเสริฐ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  กุสลางกูรวัฒน์
 
1. นางศิริลักษณ์  สว่างพราว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรญา  ศรีวิราช
 
1. นางสาวชนกานต์  อ่วมภมร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงฐิติยา  ตั้งสายัณห์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จีนโก๊ว
 
1. นางสาวอริสรา  สวัสดีนาม
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธนวันต์  นิโรจน์ศิลปชัย
2. เด็กหญิงวริศรา  ทองคำ
 
1. นายระพีพัฒน์  นิลโสพันธ์
2. นายปัญญาพล  ย่งกรับ