สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฮกเฮง สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 5 1. นางสาวนพมาศ  สุพลจิตร
 
1. นางจันทนา  ช่วงมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุชาวดี  พัดทอง
 
1. นางลาวัลย์  หีบทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอังจิมา  นาภูรัตน์
2. เด็กหญิงอัชฌาวดี  เกตุอยู่
 
1. นางลาวัลย์  หีบทอง
2. นางสาวสุณีย์  แตงทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. นายณภัทร  คุ้มพันธ์
2. เด็กหญิงสุดาพร  สุขาภิรมย์
3. เด็กหญิงอรนงค์  ชาครียสกุล
 
1. นายสิทธิพงษ์  แก้วมาราช
2. นางสาวกนกวรรณ  สุกดิบ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนะพล  ตันอริยะมีศิริกุล
2. นายณัฐสิทธิ์  จันทา
3. เด็กชายธนชาติ  มณีน้อย
4. นายนนทวัฒน์  วดีศิริศักดิ์
5. นายปิยะนันท์  ส่องพราย
6. เด็กชายปีเตอร์  เอ็ม ปา ปา
7. นายผดุงเกียรติ  โกมาก
8. นายภราดร  น้อยยืนยงค์
9. เด็กชายภัทรพล  สายสุด
10. นายวิทวัส  รัตนธรรม
11. เด็กชายศุภวิชญ์  แซ่หว่อง
12. นายสุรินทร์  มีเหมือน
 
1. นายเมธัส  เพิ่มฉิม
2. นายเทมส์นที  ขันคำ
3. นายพิศาล  ทองปัสโน
4. นายภูรี  ศรวิไล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  กิจสมฝัน
2. เด็กชายวรฤทธิ์  โพธิ์นาคเงิน
 
1. นางสาวแสงอรุณ  โพธิสาน
2. นางสาวบงกช  นัยนา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  พึ่งฮั้ว
2. นางสาวจุฑามาศ  จูประไพ
3. เด็กหญิงสิริภัทร  คลังกลาง
 
1. นางสาวรัตติกาล  จิตดำรงชัย
2. นางสาวพรประภา  โมราสุท
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรัชยา  ต่วนเครือ
2. เด็กหญิงอรทัย  พรหมสอน
3. เด็กหญิงอริสรา  อู่ตะเภา
 
1. นางบุษรา  ชัยชิต
2. นางสาวสมจิตร  ทองสุข