สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฮกเฮง สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 5 1. นางสาวนพมาศ  สุพลจิตร
 
1. นางจันทนา  ช่วงมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอังจิมา  นาภูรัตน์
2. เด็กหญิงอัชฌาวดี  เกตุอยู่
 
1. นางลาวัลย์  หีบทอง
2. นางสาวสุณีย์  แตงทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. นายณภัทร  คุ้มพันธ์
2. เด็กหญิงสุดาพร  สุขาภิรมย์
3. เด็กหญิงอรนงค์  ชาครียสกุล
 
1. นายสิทธิพงษ์  แก้วมาราช
2. นางสาวกนกวรรณ  สุกดิบ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  กิจสมฝัน
2. เด็กชายวรฤทธิ์  โพธิ์นาคเงิน
 
1. นางสาวแสงอรุณ  โพธิสาน
2. นางสาวบงกช  นัยนา