สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโพวิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงจีรนุช  มูลเงิน
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 54.6 เข้าร่วม 11 1. นายเมธี  โชติช่วง
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรกนก  สิทธิแสงชัย
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวสุนทรีย์  อินจินดา
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67.65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สิทธิเดช
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 53.18 เข้าร่วม 12 1. นางสาวสุกัญญา  สิทธิเดช
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิศานาถ  มีจั่นเพ็ชร์
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จงใจดี
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
2. นายธีรพงษ์  ภิรมย์รื่น
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 8 1. นายณัฐวุฒิ  เกี้ยวเพ็ง
 
1. นางสาวปิยะทิพย์  เชาว์ฉลาด
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงจรรจิรา  เดือนฉาย
 
1. นางสาววริศสรัล  อธิการวงศ์เลิศ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิติยา  บัวผัน
 
1. นางสาวปิยะทิพย์  เชาว์ฉลาด
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายสายันห์  พ่วงเจริญ
 
1. นางสาวปิยะทิพย์  เชาว์ฉลาด
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปริญา  เชื้อกาว
 
1. นางสาววริศสรัล  อธิการวงศ์เลิศ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 61.17 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุธ  รื่นทรัพย์
2. นายพงษ์พิพัฒน์  ป๊อกตั้ง
3. นายรัฐกานต์  พลรังสิต
4. นางสาวศศิธร  กลิ่นฉุน
5. นางสาวสิรินทร  เลิศคำ
 
1. นางสมศรี  ยงค์อำนวย
2. นายปริญญา  แทวแดง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงภัคจิรา  แย้มศิริ
 
1. นายกำพล  เสลานนท์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุภัคษร  นิ่มนวล
 
1. นายกำพล  เสลานนท์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.65 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภกร  บุญเลิศ
 
1. นายยุคล  เกิดสุข
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.99 เงิน 9 1. เด็กหญิงผกามาศ  มะเอียง
 
1. นายยุคล  เกิดสุข
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณพวิทย์  วงษ์สำราญ
 
1. นางสาวมัชฌิมา  ลี้สมบูรณ์ผล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนากร  เปลาเล
 
1. นางสาวมัชฌิมา  ลี้สมบูรณ์ผล
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 57.33 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  ป๊อกตั้ง
2. เด็กหญิงสุชาดา  อินทรทรง
3. เด็กหญิงเกศินี  คอนเมฆ
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
2. นางกันยารัตน์  เจริญสุข
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 6 1. นางสาวธิชา  คุณนาม
2. นายรัชชานนท์  ธรรมลังกา
3. นางสาวไอรดา  ลบรอด
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
2. นายกำพล  เสลานนท์