สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโพวิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 54.6 เข้าร่วม 11 1. นายเมธี  โชติช่วง
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 53.18 เข้าร่วม 12 1. นางสาวสุกัญญา  สิทธิเดช
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 8 1. นายณัฐวุฒิ  เกี้ยวเพ็ง
 
1. นางสาวปิยะทิพย์  เชาว์ฉลาด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงจรรจิรา  เดือนฉาย
 
1. นางสาววริศสรัล  อธิการวงศ์เลิศ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปริญา  เชื้อกาว
 
1. นางสาววริศสรัล  อธิการวงศ์เลิศ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 57.33 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงนภาภรณ์  ป๊อกตั้ง
2. เด็กหญิงสุชาดา  อินทรทรง
3. เด็กหญิงเกศินี  คอนเมฆ
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
2. นางกันยารัตน์  เจริญสุข