สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโพวิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวสุนทรีย์  อินจินดา
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67.65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สิทธิเดช
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 61.17 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุธ  รื่นทรัพย์
2. นายพงษ์พิพัฒน์  ป๊อกตั้ง
3. นายรัฐกานต์  พลรังสิต
4. นางสาวศศิธร  กลิ่นฉุน
5. นางสาวสิรินทร  เลิศคำ
 
1. นางสมศรี  ยงค์อำนวย
2. นายปริญญา  แทวแดง
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 6 1. นางสาวธิชา  คุณนาม
2. นายรัชชานนท์  ธรรมลังกา
3. นางสาวไอรดา  ลบรอด
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
2. นายกำพล  เสลานนท์