สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองโพวิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงจีรนุช  มูลเงิน
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรกนก  สิทธิแสงชัย
 
1. นางวิพา  พลายแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิติยา  บัวผัน
 
1. นางสาวปิยะทิพย์  เชาว์ฉลาด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นายสายันห์  พ่วงเจริญ
 
1. นางสาวปิยะทิพย์  เชาว์ฉลาด
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงภัคจิรา  แย้มศิริ
 
1. นายกำพล  เสลานนท์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุภัคษร  นิ่มนวล
 
1. นายกำพล  เสลานนท์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.99 เงิน 9 1. เด็กหญิงผกามาศ  มะเอียง
 
1. นายยุคล  เกิดสุข
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณพวิทย์  วงษ์สำราญ
 
1. นางสาวมัชฌิมา  ลี้สมบูรณ์ผล