สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีโฮก
 
1. นายวีระศักดิ์  สีมาคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสุทัตตา  สีเกตุ
 
1. นายวีระศักดิ์  สีมาคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิรินภา  หนูด้วง
 
1. นายวีระศักดิ์  สีมาคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77.65 เงิน 7 1. เด็กหญิงศันสนีย์  ทิมหอม
 
1. นางสาวพณิดา  สิงห์สาครเดชา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 61.19 ทองแดง 7 1. นางสาวสุภาพรรณ  มั่นพรรษา
 
1. นางสาวพณิดา  สิงห์สาครเดชา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกัญญารัช  เพ็ชนิล
 
1. นางสาวพณิดา  สิงห์สาครเดชา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกมลชนก  เจริญใจ
2. เด็กหญิงภัทรดา  แสงอ่อน
3. เด็กหญิงวิภาดา  โตเทียน
 
1. นางสาวพณิดา  สิงห์สาครเดชา
2. นายวีระศักดิ์  สีมาคำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองใบ
2. เด็กชายธนากร  ฤทธิ์เดช
 
1. นายวีระศักดิ์  สีมาคำ
2. นางสาวพณิดา  สิงห์สาครเดชา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสุทิน  เสมทับ
 
1. นางสาวอโณทัย  ทองมาก
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปาจรีย์  เลื่อยแพง
2. เด็กหญิงเกสรา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวยุพาพรรณ  สัตย์ธรรม
2. นางสาวอโณทัย  ทองมาก
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 14 1. เด็กชายณฐพร  พูลเกษม
2. เด็กหญิงอรณิชา  กลั่นเกิดผล
 
1. นายบุญส่ง  ลิ้มพิรัตน์
2. นางสาวพนิดา  ฟักโต
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.5 เงิน 9 1. นางสาวพนิดา  มหาสวัสดิ์
2. นายเมธา  แตงตุ่น
 
1. นายบุญส่ง  ลิ้มพิรัตน์
2. นางสาวพนิดา  ฟักโต
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กชายอนวัช  วรดี
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 -    
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จีนจำรัส
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอนุสรา  พวงผิว
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายธีรยุทธ  ฤทธิ์เดช
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกาญจนา  วงค์คต
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ปริ่มปาน
2. เด็กหญิงสุภาพร  คชสิทธิ์
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
2. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  รุ่งแจ้ง
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวอภิศรี  ตาละคำ
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.32 ทองแดง 8 1. นายฆธาวุฒิ  พุทธา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.98 เงิน 12 1. เด็กหญิงนาตาชา  สินเกตุ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุทธิญา  โสดสงค์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรกฤษ  ช้างเจริญ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -    
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.98 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรุ่งระวี  โยธารักษ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.49 ทอง 6 1. นางสาวธนภัทร  ทรงพลนภจร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 62.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทำดี
2. เด็กชายธนพล  กลิ่นบุญรัตน์
3. เด็กชายสมหมาย  เซี่ยงหวอง
4. เด็กชายอดิเทพ  ม่วงไข่
5. เด็กชายอัครินทร์  กล่อมขุนทด
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
2. นายวีระศักดิ์  สีมาคำ
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยพร  ดาราเมือง
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ชั้วเอ้
 
1. นายอานนท์  งามเนตร์
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิศิยา  จังพานิช
2. นายรัสสวรรษ  กรุดสุข
 
1. นายอานนท์  งามเนตร์
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายภูริพัฒน์  พรามณี
2. เด็กชายอัครพล  โสดสงค์
 
1. นายอานนท์  งามเนตร์
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายวาทิตย์  บุญกลิ่น
2. เด็กชายสราวุธ  เชดฐา
 
1. นายอานนท์  งามเนตร์
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตันติกร  วงษ์ศิลป์
2. เด็กชายนิรัติศัย  สร้างนอก
 
1. นายอานนท์  งามเนตร์
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญญารัตน์  หมีแรต
2. นางสาวฐิติมา  จันทมาศ
 
1. นายอานนท์  งามเนตร์
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวจิราภรณ์  อ่วมใจอารีย์
2. นายอำพล  พาวงค์
 
1. นายอานนท์  งามเนตร์
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง
 
37 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนพดล  แคะจู
 
1. นางสาวพณิดา  สิงห์สาครเดชา
 
38 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายศิรภัทร  ไชยมาลี
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
39 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  เจริญสุข
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
40 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตธี  จันแก่น
2. นายภมร  สุขสวัสดิ์
 
1. นายอานนท์  งามเนตร์
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง