สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสุทัตตา  สีเกตุ
 
1. นายวีระศักดิ์  สีมาคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกัญญารัช  เพ็ชนิล
 
1. นางสาวพณิดา  สิงห์สาครเดชา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองใบ
2. เด็กชายธนากร  ฤทธิ์เดช
 
1. นายวีระศักดิ์  สีมาคำ
2. นางสาวพณิดา  สิงห์สาครเดชา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสุทิน  เสมทับ
 
1. นางสาวอโณทัย  ทองมาก