สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีโฮก
 
1. นายวีระศักดิ์  สีมาคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศิรินภา  หนูด้วง
 
1. นายวีระศักดิ์  สีมาคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 61.19 ทองแดง 7 1. นางสาวสุภาพรรณ  มั่นพรรษา
 
1. นางสาวพณิดา  สิงห์สาครเดชา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกมลชนก  เจริญใจ
2. เด็กหญิงภัทรดา  แสงอ่อน
3. เด็กหญิงวิภาดา  โตเทียน
 
1. นางสาวพณิดา  สิงห์สาครเดชา
2. นายวีระศักดิ์  สีมาคำ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปาจรีย์  เลื่อยแพง
2. เด็กหญิงเกสรา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวยุพาพรรณ  สัตย์ธรรม
2. นางสาวอโณทัย  ทองมาก
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.32 ทองแดง 8 1. นายฆธาวุฒิ  พุทธา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.98 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรุ่งระวี  โยธารักษ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 62.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทำดี
2. เด็กชายธนพล  กลิ่นบุญรัตน์
3. เด็กชายสมหมาย  เซี่ยงหวอง
4. เด็กชายอดิเทพ  ม่วงไข่
5. เด็กชายอัครินทร์  กล่อมขุนทด
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
2. นายวีระศักดิ์  สีมาคำ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายภูริพัฒน์  พรามณี
2. เด็กชายอัครพล  โสดสงค์
 
1. นายอานนท์  งามเนตร์
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวกัญญารัตน์  หมีแรต
2. นางสาวฐิติมา  จันทมาศ
 
1. นายอานนท์  งามเนตร์
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวจิราภรณ์  อ่วมใจอารีย์
2. นายอำพล  พาวงค์
 
1. นายอานนท์  งามเนตร์
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง