สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 77.65 เงิน 7 1. เด็กหญิงศันสนีย์  ทิมหอม
 
1. นางสาวพณิดา  สิงห์สาครเดชา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 14 1. เด็กชายณฐพร  พูลเกษม
2. เด็กหญิงอรณิชา  กลั่นเกิดผล
 
1. นายบุญส่ง  ลิ้มพิรัตน์
2. นางสาวพนิดา  ฟักโต
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.5 เงิน 9 1. นางสาวพนิดา  มหาสวัสดิ์
2. นายเมธา  แตงตุ่น
 
1. นายบุญส่ง  ลิ้มพิรัตน์
2. นางสาวพนิดา  ฟักโต
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กชายอนวัช  วรดี
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กหญิงพรทิพย์  จีนจำรัส
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายธีรยุทธ  ฤทธิ์เดช
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  รุ่งแจ้ง
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นางสาวอภิศรี  ตาละคำ
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.98 เงิน 12 1. เด็กหญิงนาตาชา  สินเกตุ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรกฤษ  ช้างเจริญ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จังพานิช
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กชายวาทิตย์  บุญกลิ่น
2. เด็กชายสราวุธ  เชดฐา
 
1. นายอานนท์  งามเนตร์
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตันติกร  วงษ์ศิลป์
2. เด็กชายนิรัติศัย  สร้างนอก
 
1. นายอานนท์  งามเนตร์
2. นางชนัญชิดา  พลายแดง