สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีรภัทร  มั่งประเสริฐ
2. นายนราธาน  ศรีไทย
3. นายบูรพา  นกทอง
4. นายสิปปกร  กุมารบุญ
5. นายเกรียงไกร  อามาตมนตรี
 
1. นายธรรมรัตน์  ขำคำไพ
2. นายวัทธิกร  เก่งธัญกิจ
3. นายมาโนช  ส่งศรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติธัช  วงษ์ไทย
2. นายจิรวัฒน์  เชื่อมชิต
3. นายศุภโชค  จันทร์ดา
4. นายสุทธิภัทร  สามสาหร่าย
5. นายอาณา  ขมประเสริฐ
 
1. นายธรรมรัตน์  ขำคำไพ
2. นายวัทธิกร  เก่งธัญกิจ
3. นายมาโนช  ส่งศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนาธิป  สุขอร่าม
 
1. นายธรรมรัตน์  ขำคำไพ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภโชค  จันทร์ดา
 
1. นายธรรมรัตน์  ขำคำไพ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิจจา  ฟักแก้ว
2. นายคุณานนต์  เอี่ยมชาญบรรจง
3. นายจิรัฏฐ์  เทียมจรัส
4. นายชโยดม   เชยชม
5. นายธนชาติ  แซ่จึง
6. นายบุณยกร  ปัญญาสวรรค์
7. นายพรชัย  ตระกูลโอสถ
8. นายมิ่งแมน  สว่างเนตร
9. นายศุภวุฒิ  สหสัจจญาณ
10. นายเทวะทินณ์  ใยคง
11. นายเทวิน  จันทร์แจ่มดารา
12. นายเอกรัตน์  ศรีราจันทร์
 
1. นายธรรมรัตน์  ขำคำไพ
2. นายมาโนช  ส่งศรี
3. นายวิชัย  อรตัน
4. นายวัทธิกร  เก่งธัญกิจ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83.16 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิศรุต  ทันจิตต์
 
1. นายประสิทธิ์  สรรสม
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายเดินนำ  อุ่นศิริ
2. เด็กชายโยนาธาน  ไมเออร์
 
1. นางสาวบำรุง  แจ้งจิตร
2. นางสาวพรรณทิพา  ตริบุญฑริก
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทิเบต  เลิศอำนวยอนันต์
2. เด็กชายไททัศน์  ทองคำ
 
1. นางรัตนา   ทองดี
2. นายวรวัฒน์  วัชรศักดิ์ไพศาล
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชนาธิป  สนลอย
2. นายศุภกร   แซ่เฮง
 
1. นางรัตนา   ทองดี
2. นายองอาจ  พวงชุ่มชื่น
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิภาณ  เกตุผดุง
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ทัศนานุตริยกุล
 
1. นางสาวพรรณทิพา  ตริบุญฑริก
2. นายวรวัฒน์  วัชรศักดิ์ไพศาล
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพงษ์ณรินทร์  มาปิยะพันธ์
2. นายเกื้อกูล  รัตนา
 
1. นางสาวบำรุง  แจ้งจิตร
2. นายองอาจ  พวงชุ่มชื่น
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปธานิน  รักษาอินทร์
2. เด็กชายรัชชานนท์  ศุภกาญจนภากร
 
1. นางรัตนา   ทองดี
2. นายองอาจ  พวงชุ่มชื่น
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กชายชลชาติ  เพชรกล้า
2. เด็กชายชัยภักดิ์  วงศ์ยศสิริโสภา
 
1. นางสาวบำรุง  แจ้งจิตร
2. นางสาวพรรณทิพา  ตริบุญฑริก
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภูผา  เลิศเกษม
2. นายอนาวิล  ฤกษ์ทวีสุข
 
1. นางรัตนา   ทองดี
2. นายวรวัฒน์  วัชรศักดิ์ไพศาล