สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนช่องพรานวิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นางสาวศรีสุดา  บุตรน้ำเพชร
2. นางสาวอมลธิรา  รัตนวิไล
3. นางสาวไพรินทร์  แพรเขียว
 
1. นางสายจิตร  ดวงจันทร์
2. นางสาวนิราณี  จิตธรรมมา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายคณาธิป  ขำเจริญ
2. นายภาสกร  เนียมราช
3. นายมนตรี  พูนเสม
 
1. นายทรงฤทธิ์  พันธ์ดารา
2. นางสาวอรทัย  ตั้งมั่นดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.6 เงิน 5 1. นางสาวขณิชฐา   สังเยีย
2. นายจักรกฤษ  พงพิศาล
3. นางสาววัลลภา  พลอยเพชร
4. นางสาววารินทร์  พุ่มสุวรรณ
5. นางสาวโสธารา  โอ่งเคลือบ
 
1. นายสรายุทธ  ชะเกตุ
2. นางสาววัชรินทร์  จันทโร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคมกฤช  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวชาลินี  วิจิตรานนท์
3. นายลิขิต  หมื่นแผลง
4. นางสาวสุพรรษา  มากระจัน
5. นางสาวเต็มศิริ  ก้อนทิพย์
 
1. นางสาวเพ็ญแข  โพธิ์ชื่น
2. นายจิรายุส  ยอดอาจ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิสิฐ  มะลิพุ่ม
2. นายอุกฤษฎ์  เกษมคุณ
 
1. นายฉัตรชัย  สามขำนิล
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  จันหนู