สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนช่องพรานวิทยา สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายคณาธิป  ขำเจริญ
2. นายภาสกร  เนียมราช
3. นายมนตรี  พูนเสม
 
1. นายทรงฤทธิ์  พันธ์ดารา
2. นางสาวอรทัย  ตั้งมั่นดี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.6 เงิน 5 1. นางสาวขณิชฐา   สังเยีย
2. นายจักรกฤษ  พงพิศาล
3. นางสาววัลลภา  พลอยเพชร
4. นางสาววารินทร์  พุ่มสุวรรณ
5. นางสาวโสธารา  โอ่งเคลือบ
 
1. นายสรายุทธ  ชะเกตุ
2. นางสาววัชรินทร์  จันทโร