สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปาริตา  พูนศักดิ์พาณิชย์
 
1. นางสาวศรีจันทร์  แดงประสิทธิพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวกนกวรรณ  คุ้มภัย
 
1. นางสาวศรีจันทร์  แดงประสิทธิพร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ทรัพย์ผุด
 
1. นางสาวจิตติมา  จันโททอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสกาวรัตน์  บุญญานุกูลกิจ
 
1. นางสาวจิตติมา  จันโททอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.28 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ฤดีสายเจริญสุข
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุตรตา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74.26 เงิน 5 1. นางสาวศรัณยา  อารมย์ชื่น
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุตรตา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปัณณวิชญ์  เกษมเสฐียร
 
1. นางสาวปิยวรรณ  อุทัยธรรม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจน  ดีนุช
2. เด็กหญิงชลลดา  ศรีภา
3. เด็กชายวีรภาค  เสียงใส
 
1. นายจักรกฤษ  คำพวง
2. ส.ต.ท.วินัย  พงษ์ศิริ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญานิกา  จิระวังโส
2. นายธนชิต  พงษ์สุวรรณ
3. นางสาวอารยา  สว่างวงษ์
 
1. ส.ต.ท.วินัย  พงษ์ศิริ
2. นายจักรกฤษ  คำพวง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิติมา  บุญตัน
2. นางสาวอุษณี  เปี่ยมเพ็ง
 
1. นางสาวจิตติมา  จันโททอง
2. นางสาวปิยวรรณ  อุทัยธรรม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิธร  เหยี่ยวสวัสดิ์
2. นางสาวสุรพิชญา  แย้มเนย
 
1. นางสาวจิตติมา  จันโททอง
2. นางสาวปิยวรรณ  อุทัยธรรม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรวัจน์  ก๊วยประเสริฐ
2. เด็กชายพีรภัทร  ประชากรณ์
 
1. นายจักรกฤษ  คำพวง
2. นายกฤษฎา   ทองแย้ม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสุธาวี  จันทร์เหม
 
1. นางเยาวภา  อุสาห์ฤทธิ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเนรมิต  วันดี
 
1. นางสาวพิชชาพร  เอกดำรงกิจ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวหทัยภัทร  เอี้ยวสุวรรณ
 
1. นายกิตติพงค์  ทาปง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีระชัย  ตั้นประเสริฐ
2. เด็กชายศุภณัฐ  พิศาลภัทรกิจ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ดวงมณี
 
1. นางสาวอริสรา  สาททอง
2. นางสาวธัญชนก  แก้วเจริญ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ยิ้มละมัย
2. เด็กชายอานนท์  แซ่เตีย
 
1. นางสาววิมล  อยู่พิพัฒน์
2. นายกิตติพงค์  ทาปง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกฤต  ทรงสว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  ตันติสาโร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 8 1. นายจักรินทร์  ศรีเอี่ยมกูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  ตันติสาโร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตรสุดา  แตงเสร็จ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พิสุทธิ์ไพศาล
 
1. นางสาลินี  เรืองจุ้ย
2. นางสาวพิชชาพร   เอกดำรงกิจ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิรมล  วิงวน
 
1. นางสาลินี  เรืองจุ้ย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยอดขวัญ  ขันตยาภรณ์
 
1. นางสาลินี  เรืองจุ้ย
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายอภิเชษฐ์  ชนะชัย
 
1. นางสาลินี  เรืองจุ้ย
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ศิริสมบัติ
2. เด็กหญิงณัฐกฤต  ศิริอุดมภาส
3. เด็กหญิงไพลิน  ตันเรืองศรี
 
1. นายพัสกร  คงกินเก
2. นางสาวนงลักษณ์  ห้วยหงษ์ทอง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจรัญพัฒน์  ปานนาค
2. นางสาวจิรภัทร  เลิศมโนบุญสุข
3. นางสาวพิชากร  จำปี
 
1. นางกนกพร  สายสวัสดิ์
2. นางวิไลวรรณ  ชูเลิศ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประพันธ์สันติ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันแพร่
3. เด็กหญิงปองขวัญ  รักษาราษฎร์
 
1. นางสาวจิรภา  ผาตินาวิน
2. นางสาวสิริกาญจน์  บุญเจริญ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวชุติมา  อึ๊งมงคลชัย
2. นางสาวปรารถนา  เนตรเกลี้ยง
3. นายพงศธร  อึ๊งประเสริฐ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ห้วยหงษ์ทอง
2. นางสาวปาจรีย์  โชคศิริคุณวัฒน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลลดา  นวนกลางดอน
2. เด็กหญิงณิชารัศม์  สัตยาภิรมณ์
3. เด็กหญิงลลิตา   พงษ์ศิริชัยเจริญ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  แจ่มกระจ่าง
2. นางวิกานดา  แก้วไสทับ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวณัฐวดี    ตันหลา
2. นางสาวลลิตา    ศรีวิลาศ
3. นางสาววรินทร์ดา   จรณะหุต
 
1. นางสาวกัญญาณี  ใบเนียม
2. นางวิกานดา  แก้วไสทับ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ทิพย์มงคล
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  พจน์สุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดใจ  ชูศรีวาส
2. นายกฤษฎา   ทองแย้ม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชวัลวิทย์  โพธิ์ไทรย์
2. นายสุรัติ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางวิไลวรรณ  ชูเลิศ
2. นายกฤษฎา   ทองแย้ม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติมา  ปิ่นแหวน
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กรุงเกษม
3. เด็กหญิงวีรวรรณ  กาญจนวสิต
4. เด็กหญิงสุทธิภรณ์  พรมเอี่ยม
5. เด็กหญิงเกศณิชา  หมอสิน
 
1. นางสาวเขมณัช   มีโสภา
2. นางสาวจิตรลดา  แตงอ่อน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  ขำคล้าย
2. นางสาวธิดารัตน์  รอดคลองตัน
3. นางสาวนวรัตน์  จินดาอร่าม
4. นางสาวยุพารัตน์  แซ่ลิ้ม
5. นางสาวเกวลี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายเอกภูมิ  ชูนิตย์
2. นางสาววราภรณ์  วรรธนะฐิติกุล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิธิกานต์  บุญช่วย
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  สุวรรณทอง
3. เด็กหญิงพรสิริ  สรสิทธิ์
4. เด็กชายสิทธินันท์  อ่วมขาว
5. เด็กหญิงสโรชา  ตั๊นธง
 
1. นางสาวกัณฐมณี  แกรอด
2. นางสาวภาณี  คูสุวรรณ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.17 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขมิษรา  วงษ์แก้ว
2. นางสาวจุฑามาศ  วิริยะธนสาร
3. นางสาวณัฐพร  ปัญญาสวรรค์
4. นางสาวปานตะวัน  ทรงสุวรรณ
5. นายวัชรากร  สมถวิล
 
1. นายเอกภูมิ  ชูนิตย์
2. นางสาววราภรณ์  วรรธนะฐิติกุล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรพัฒน์  หวิงปัด
2. นางสาวจีรวรรณ  แซ่เจน
3. นางสาวชินาภา  สว่างวงษ์
4. นางสาวญาดา  โต๊ะแสงแก้ว
5. นายถิรสวัสดิ์  อินทจักร
6. นางสาวธัญญบงกช  ลิ้มเทียนรัตน์
7. นางสาวนาตาชา  ดิษฐ์ประเสริฐ
8. นายนิติพัฒน์  ใจดี
9. นายปริญญา  เทียมประเสริฐ
10. นางสาวปริญญาพร  โตรินทร์
11. นางสาวปรียา  จันทนะโสตถิ์
12. นางสาวรัชฎาพร  แก้วรัมย์
13. นายวรพรต  ศรีมหาดไทย
14. นางสาววิภาวี  วงศ์ชัยประสิทธิ์
15. นางสาวสตรีรัตน์  พิทักษานุรัตน์
16. นางสาวสิริกร  ปุจฉาการ
17. นางสาวสุนิสา  พลอยขาว
18. นางสาวสุภัคณกาญจน์  นาคสาม
19. นางสาวอรนภา  มาเอี่ยม
20. นางสาวอาริยา  จันทรง
 
1. นางสาวกัณฐมณี  แกรอด
2. นางสาวอุไรวรรณ  เชื้อสมบูรณ์
3. นายกฤษฎา   ทองแย้ม
4. นายอาคม  สมพามา
5. นางสาวคนึงนิจ  รอดสนใจ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเดโช  กิมพงษ์สวัสดิ์
 
1. นางอุษา  เพิ่มสุวรรณ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรกร  อัตโสภณวัฒนา
 
1. นางสาวอุษา  ยังพึ่ง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัชชา  พงษ์ประเสริฐ
2. เด็กชายณัชนนท์  เผือกนิมิตร
 
1. นางสาวคนึงนิจ  รอดสนใจ
2. นางสาวอุไรวรรณ  เชื้อสมบูรณ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรพิฆเนศ  ตรุยานนท์
2. นายวุฒิภัทร  ชัยก้องทวี
 
1. นางสาวคนึงนิจ  รอดสนใจ
2. นางสาวเขมณัช   มีโสภา
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. นางสาวจิรนันท์  จิตต์เดช
2. นางสาวณัฐวดี  ขำคล้าย
 
1. นางสาววรุณรัตน์  เกิดแย้ม
2. นายนรเศรฐ์  ทิมพิทักษ์
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชยา  ศิริเธียรไชย
2. นางสาวพริม  พรรุ่งโรจน์
 
1. นางสาววรุณรัตน์  เกิดแย้ม
2. นายศุภกิจ  รัตนาภินันท์ชัย
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนิยา  กิจรุ่งเรืองพิพัฒน์
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรทิพย์  แซ่ตั๊น
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แจ่มกระจ่าง
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันณภา  จันทร์แพง
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริพร  แดงประสิทธิพร
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิทยารัตน์  ทาทำนุก
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทิดา  วานิกร
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวโชติรส  นาคสาม
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผาตินาวิน
2. เด็กหญิงศศิพร  เพ็ชรเที่ยง
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
2. นางสาวสุรีย์  เจริญทรัพย์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณฐมน  สีเหลือง
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภนิดา  สีเหลือง
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐานิศรา  เอื้อนกพันธ์
 
1. นายวิบูรณ์  โดดเจ็ดริ้ว
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.31 ทอง 4 1. นางสาวจารวี  แถมเงิน
 
1. นายชาย  ชูเลิศ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัชชา  อินทรนิกูล
 
1. นายชาย  ชูเลิศ
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดา  รุจิพรพงศ์
2. เด็กชายพัชรพฤกษ์  วัฒนา
3. เด็กหญิงลักขณา  บุญประเสริฐโพธิ์
4. เด็กหญิงวลีพร  วงศ์รัตน
5. เด็กชายวัชรากร  พรมดำ
6. เด็กหญิงสุชาดา  ผิวผลาผล
7. นายสุธิวัส  เรืองเทศ
8. เด็กชายโยธิน  แดงประสิทธิพร
 
1. นางสาวนริศรัตน์  อินพันทัง
2. นายสุธิพงค์  แท่นนิล
3. นางสาวสุรีย์  เจริญทรัพย์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  ศิริสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ลิ่มมั่น
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุณหะ
4. เด็กหญิงญาณิศา  จิตภูธโรจน์
5. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่เตียว
 
1. นางสาวนริศรัตน์  อินพันทัง
2. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
3. นางสาวพลอยกานต์  ลำดวล
4. นางสาววรุณรัตน์  เกิดแย้ม
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนราธิป  ถากระโทก
2. นายพันธ์ยศ  เพียรเมธศิริ
3. นายพูลลาภ  ทาเกตุ
4. นายศุภกร  ลีวัฒนาถาวรชัย
5. นายเทพประทาน  สมรสมนตรี
 
1. นางสาวจิรภา  ผาตินาวิน
2. นางสาวนริศรัตน์  อินพันทัง
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  คงคาหลวง
 
1. นางเพ็ญนภา  ธีรทองดี
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติพร  เทพา
2. เด็กหญิงกาญจนากร  เมฆอภัย
3. เด็กหญิงธนิยา  กิจรุ่งพิพัฒน์
4. เด็กหญิงนีน่า  ราษฎร์รังสรรค์
5. เด็กหญิงภัทรภรณ์  กอเจริญ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ธีรทองดี
2. นางสาววรัญญา  อุดมกุศลศรี
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 43.375 เข้าร่วม 7 1. นางสาวรณิดา  ลีลาเลิศ
2. นางสาวศิริเกตุ  เหมือนประสาตร์
 
1. นางสาวพิชชาภา  โตสกุล
2. นางสาวอุษณีย์  อภิพาณิชย์กุล
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 24.4 เข้าร่วม 5 1. นายอนุพล  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวชลิตา  โพธิ์เตียน
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิดา  จิตภูธโรจน์
2. เด็กหญิงวนิดา  ขันทะหงษ์
3. เด็กหญิงวิชิดา  ธีรทองดี
 
1. ส.ต.ท.วินัย  พงษ์ศิริ
2. นางสาวศรีจันทร์  แดงประสิทธิพร
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนากานต์  นวลพุ่ม
2. นางสาวนิศากร  สวนจันทร์
3. นางสาวมัลลิกา  นาครินทร์
 
1. ส.ต.ท.วินัย  พงษ์ศิริ
2. นางสาวศรีจันทร์  แดงประสิทธิพร
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทรัพย์สุข
2. เด็กหญิงภัสสร  เจริญสุข
3. เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนวิชัย
 
1. นางสาวพลอยกานต์  ลำดวล
2. นางสาวลลิตา  กิจชนม์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐนิชา  แซ่เตียว
2. นางสาวศิขรินทร์  เหลาทำ
3. นางสาวสาวิตรี  ต๋องเรียน
 
1. นางสาวพลอยกานต์  ลำดวล
2. นางสาวลลิตา  กิจชนม์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดาวดี  กุลศักดิ์
2. เด็กหญิงปริชาติ  สุวรรณ์
 
1. นางวราภรณ์  วิมลประเสริฐ
2. นางสาวลลิตา  กิจชนม์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคเนศวร  ศักดิ์ดำเนิน
2. เด็กชายธนวัตน์  ทองสิน
 
1. นางสาวศิริอร  บุญมา
2. นางสาวสุพิชชา   ตันติธีระศักดิ์
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายภควัต  ลิมปภานนท์
2. นายสราวุธ  กาญจนประพันธ์
 
1. นางสาวศิริอร  บุญมา
2. นางสาวสุพิชชา   ตันติธีระศักดิ์
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวนิศารัตน์  เจริญจิตร
2. นางสาวพิชญานิน  นิสภา
 
1. นางสาวศิริอร  บุญมา
2. นางสาวสุพิชชา   ตันติธีระศักดิ์
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีผล
2. เด็กหญิงพรสุดา  ชุนวิเชียร
 
1. นางสาวลลิตา  กิจชนม์
2. นางศิริวรรณ  หงส์ศุภางค์พันธุ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐศาสตร์  เพ็ชรภักดีพงษ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  มังคลา
 
1. นายเจษฎา   ปุญญรัตนศรีขจร
2. นางสาวลลิตา  กิจชนม์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตตินันท์  ชาวเกาะ
2. นายจิณณวัตร  พัวอุดมเจริญ
 
1. นางสาวศิริอร  บุญมา
2. นางสาวสุพิชชา   ตันติธีระศักดิ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายพงศภัค  บัวคำ
2. นายภนสินธ์  จันทร์เจริญสม
 
1. นายกฤษณะ  แก่นไร่
2. นายตระกาญ  สำเภาอินทร์
 
76 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภนิฎา  โชติชัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขแจ้ง
3. เด็กหญิงสุพรรณนิกา  เติมต่อ
 
1. นางสาวกัญญาณี  ใบเนียม
2. นายประเทือง  ใบเนียม
 
77 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคณมุข  สุพร
2. นายจิราชัย  กุสุมาล
3. นางสาวธิตินันท์  แดงประสิทธิพร
 
1. นางจารุวรรณ  พบครุฑ
2. นายประเทือง  ใบเนียม
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เพ็งบุญชู
2. เด็กหญิงสุริยาพร  ตันตยาภิรมย์
3. เด็กหญิงเนาวรัตน์  รอดคลองตัน
 
1. นางจารุวรรณ  พบครุฑ
2. นายประเทือง  ใบเนียม
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติกาญจน์  ฮะบุญมี
2. นางสาวญาธิป  เรืองศรี
3. นางสาวธนัญญา  ไตรวิทยพาณิชย์
 
1. นางจารุวรรณ  พบครุฑ
2. นายประเทือง  ใบเนียม
 
80 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ชื่นทวี
2. เด็กหญิงณัฐวดี  นนทแก้ว
3. เด็กหญิงภัทราพร  เอกเกษตรสิน
 
1. นางวรรณีย์   กิตติอุดมเดช
2. นางสิริพร  ขจรผล
 
81 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิราพร  พวงทอง
2. นางสาวลักษมณ  ชะบางบอน
3. นางสาวอนิชตะญา  บุญเกตุ
 
1. นางวรรณีย์   กิตติอุดมเดช
2. นางเพ็ญศรี  จันหอม