สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปัณณวิชญ์  เกษมเสฐียร
 
1. นางสาวปิยวรรณ  อุทัยธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสุธาวี  จันทร์เหม
 
1. นางเยาวภา  อุสาห์ฤทธิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ยิ้มละมัย
2. เด็กชายอานนท์  แซ่เตีย
 
1. นางสาววิมล  อยู่พิพัฒน์
2. นายกิตติพงค์  ทาปง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 8 1. นายจักรินทร์  ศรีเอี่ยมกูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  ตันติสาโร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยอดขวัญ  ขันตยาภรณ์
 
1. นางสาลินี  เรืองจุ้ย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายอภิเชษฐ์  ชนะชัย
 
1. นางสาลินี  เรืองจุ้ย
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 5 1. นางสาวจิรนันท์  จิตต์เดช
2. นางสาวณัฐวดี  ขำคล้าย
 
1. นางสาววรุณรัตน์  เกิดแย้ม
2. นายนรเศรฐ์  ทิมพิทักษ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 43.375 เข้าร่วม 7 1. นางสาวรณิดา  ลีลาเลิศ
2. นางสาวศิริเกตุ  เหมือนประสาตร์
 
1. นางสาวพิชชาภา  โตสกุล
2. นางสาวอุษณีย์  อภิพาณิชย์กุล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 24.4 เข้าร่วม 5 1. นายอนุพล  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวชลิตา  โพธิ์เตียน