สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปาริตา  พูนศักดิ์พาณิชย์
 
1. นางสาวศรีจันทร์  แดงประสิทธิพร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกฤต  ทรงสว่าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  ตันติสาโร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวชุติมา  อึ๊งมงคลชัย
2. นางสาวปรารถนา  เนตรเกลี้ยง
3. นายพงศธร  อึ๊งประเสริฐ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ห้วยหงษ์ทอง
2. นางสาวปาจรีย์  โชคศิริคุณวัฒน์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ทิพย์มงคล
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  พจน์สุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุดใจ  ชูศรีวาส
2. นายกฤษฎา   ทองแย้ม
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 61.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทรัพย์สุข
2. เด็กหญิงภัสสร  เจริญสุข
3. เด็กหญิงเบญญาภา  รัตนวิชัย
 
1. นางสาวพลอยกานต์  ลำดวล
2. นางสาวลลิตา  กิจชนม์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีผล
2. เด็กหญิงพรสุดา  ชุนวิเชียร
 
1. นางสาวลลิตา  กิจชนม์
2. นางศิริวรรณ  หงส์ศุภางค์พันธุ์