สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี และโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นางสาวกนกวรรณ  คุ้มภัย
 
1. นางสาวศรีจันทร์  แดงประสิทธิพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ทรัพย์ผุด
 
1. นางสาวจิตติมา  จันโททอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสกาวรัตน์  บุญญานุกูลกิจ
 
1. นางสาวจิตติมา  จันโททอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74.26 เงิน 5 1. นางสาวศรัณยา  อารมย์ชื่น
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุตรตา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจน  ดีนุช
2. เด็กหญิงชลลดา  ศรีภา
3. เด็กชายวีรภาค  เสียงใส
 
1. นายจักรกฤษ  คำพวง
2. ส.ต.ท.วินัย  พงษ์ศิริ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญานิกา  จิระวังโส
2. นายธนชิต  พงษ์สุวรรณ
3. นางสาวอารยา  สว่างวงษ์
 
1. ส.ต.ท.วินัย  พงษ์ศิริ
2. นายจักรกฤษ  คำพวง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรวัจน์  ก๊วยประเสริฐ
2. เด็กชายพีรภัทร  ประชากรณ์
 
1. นายจักรกฤษ  คำพวง
2. นายกฤษฎา   ทองแย้ม
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีระชัย  ตั้นประเสริฐ
2. เด็กชายศุภณัฐ  พิศาลภัทรกิจ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ดวงมณี
 
1. นางสาวอริสรา  สาททอง
2. นางสาวธัญชนก  แก้วเจริญ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประพันธ์สันติ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันแพร่
3. เด็กหญิงปองขวัญ  รักษาราษฎร์
 
1. นางสาวจิรภา  ผาตินาวิน
2. นางสาวสิริกาญจน์  บุญเจริญ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลลดา  นวนกลางดอน
2. เด็กหญิงณิชารัศม์  สัตยาภิรมณ์
3. เด็กหญิงลลิตา   พงษ์ศิริชัยเจริญ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  แจ่มกระจ่าง
2. นางวิกานดา  แก้วไสทับ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวณัฐวดี    ตันหลา
2. นางสาวลลิตา    ศรีวิลาศ
3. นางสาววรินทร์ดา   จรณะหุต
 
1. นางสาวกัญญาณี  ใบเนียม
2. นางวิกานดา  แก้วไสทับ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แจ่มกระจ่าง
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริพร  แดงประสิทธิพร
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวโชติรส  นาคสาม
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิดา  จิตภูธโรจน์
2. เด็กหญิงวนิดา  ขันทะหงษ์
3. เด็กหญิงวิชิดา  ธีรทองดี
 
1. ส.ต.ท.วินัย  พงษ์ศิริ
2. นางสาวศรีจันทร์  แดงประสิทธิพร
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนากานต์  นวลพุ่ม
2. นางสาวนิศากร  สวนจันทร์
3. นางสาวมัลลิกา  นาครินทร์
 
1. ส.ต.ท.วินัย  พงษ์ศิริ
2. นางสาวศรีจันทร์  แดงประสิทธิพร
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐนิชา  แซ่เตียว
2. นางสาวศิขรินทร์  เหลาทำ
3. นางสาวสาวิตรี  ต๋องเรียน
 
1. นางสาวพลอยกานต์  ลำดวล
2. นางสาวลลิตา  กิจชนม์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐศาสตร์  เพ็ชรภักดีพงษ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  มังคลา
 
1. นายเจษฎา   ปุญญรัตนศรีขจร
2. นางสาวลลิตา  กิจชนม์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตตินันท์  ชาวเกาะ
2. นายจิณณวัตร  พัวอุดมเจริญ
 
1. นางสาวศิริอร  บุญมา
2. นางสาวสุพิชชา   ตันติธีระศักดิ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายพงศภัค  บัวคำ
2. นายภนสินธ์  จันทร์เจริญสม
 
1. นายกฤษณะ  แก่นไร่
2. นายตระกาญ  สำเภาอินทร์
 
21 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภนิฎา  โชติชัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขแจ้ง
3. เด็กหญิงสุพรรณนิกา  เติมต่อ
 
1. นางสาวกัญญาณี  ใบเนียม
2. นายประเทือง  ใบเนียม